Наші тренери

 

Лавріненко Олександр Андрійович

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

Завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, тренер, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових та історико-педагогічних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної майстерності як домінантного складника педагогічної дії в поступі української національної освіти і культури; науково-філософська та педагогічна спадщина академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.)


 

  Мозговий Віктор Леонідович

доктор педагогічних наук

Директор ГНПО «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих імені І.А.Зязюна», доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, лауреат премії ім. Миколи Аркаса в номінації „Народна творчість і художня самодіяльність” (Миколаїв, 2012 р.), за результатами конкурсу „Лідерів Миколаївських аматорських театрів” визнаний „Корифеєм аматорських театрів сьогодення” (Миколаїв, 2012 р.). Автор сценаріїв, режисер, художній керівник музичних вистав для дітей та юнацтва. Має більше 20 років педагогічного стажу. Досліджує проблему синтезу театрального та педагогічного мистецва. Опублікував понад 40 статей у наукових і фахових виданнях, що стосуються проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Автор монографії „Режиссура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти” (2014 р.) та навчально-методичного посібника „Практикум із режисури педагогічної дії” (2014 р.). Займається науково-просвітницькою діяльністю серед педагогічної спільноти України.


 

  Савєльєва Оксана Степанівна

доктор технічних наук, професор

saveleva@opu.ua

Професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор; начальник навчально-методичнного відділу. Серед понад сотні наукових і навчально-методичних публікацій значне місце займають публікації стосовно організації освітнього процесу у закладах вищої освіти; унормування процедур і методик, пов’язаних з забезпеченням навчально-методичного супроводу навчального процесу та системи оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.


 

  Семенова Алла Василівна

доктор педагогічних наук, професор

semenova.alla.vasilivna@gmail.com 

Директор навчально-консультаційного центру ОНПУ «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету, тренер-консультант; автор понад 100 наукових та науково-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях; науковий редактор-засновник збірника наукових праць слухачів курсів підвищення кваліфікації викладацького складу Одеського національного політехнічного університету «Педагогічна майстерність викладача вищої школи».

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, філософія освіти; питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнекласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; підготовка майбутніх фахівців до запобігання маніпулятивним впливам масової комунікації; професійна мобільність, формування та розвиток компетентності фахівців; методологія вищої освіти; розвиток креативності, критичного мислення, соціальне партнерство; психопедагогіка; розвиток професійної майстерності фахівців; удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна.

  

  Дроботенко Микола Миколайович

Президент МБО «Фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді»

Obdarmolod@ukr.net

Засновник МБО «Фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді» (1999р). Мета фонду – надання підтримки науково-обдарованій молоді, сприяння розвитку науки, освіти, культури та вирішення широкого кола актуальних завдань духовного, соціального та економічного відродження і розвитку України. Діяльність організації спрямована на допомогу у професійній підготовці і особистісному розвитку висококваліфікованих фахівців задля забезпечення технологічного супроводу і реалізації наукових досліджень. Автор понад 40 наукових та науково-методичних робіт, присвячених питанням особистісного та професійного розвитку учнівської молоді, створення проектних команд, розвиток динамічного аналітичного, креативного мислення.

Коло науково-професійних інтересів : командотворення, розвиток особистості, сприяння розвитку і самореалізації талановитої молоді в Україні, практичне впровадження і захист інтелектуальної власності розробок/проектів обдарованої молоді.