Наукові праці проф. А.В. Семенової

 

п/п

Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік)

чи номер авторського свідоцтва

Кількість

друкованих

аркушів

Прізвища співавторів
1 2 3 4 5
І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
         
1 Готовность учителя к творческому развитию учеников старших классов – необходимое условие профессионально-педагогической подготовки.

 

Культура, искусство, образование: проблемы, перспективы развития : сб. статей по матер. междунар. научно-практич. конф. (15-16 декабря 1999г.) часть II. — Смоленск, 1999.—С. 34—40.

Матеріали конференції

 

0,3
2 Психолого-педагогічні вимоги до готовності майбутніх учителів щодо організації та проведення творчої діяльності учнів старших класів.

 

Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. — Одеса : ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 1999. — В. 6—7. —С. 116—119.

Фахова стаття

 

0,3
3 Підготовка вчителів до творчого розвитку учнів старших класів.

 

Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. — Ізмаїл, 2000. — В. 8. — С. 93—96.

Фахова стаття

 

0,25
4 Характеристика моделі педагогічного управління процесом підготовки майбутніх учителів до творчого розвитку учнів старших класів та її місце серед педагогічних технологій сучасної вищої школи.

 

Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівненського економіко-гуманітарного інституту. — Рівне : „Тетіс”, 2000. — С. 429—433.

Фахова стаття

 

0,3
5 Сущность профессиональной деятельности учителя по развитию творческих способностей старшеклассников.

 

Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південного наукового центру АПН України. — Одеса, 2001. — № 1. — С. 25—27.

Фахова стаття

 

0,25
6 Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу.

Навчальний посібник // Лист МОН України від 15.11.01 № 14/18.2-1666.

Навч. посіб. [для студ. пед. закл. освіти та вчителів природ.-матем. циклу загальноосвітніх шкіл]. — Одеса : Друк, 2001. — 207 с.

Навчальний посібник

 

9,2
7 Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. — О., 2001. — 287 с.

Дис… канд. пед. наук

 

12
8 Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу Одеса: Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т імені К.Д. Ушинського, 2001. – 19 с.

Автореф. дис… канд. пед. наук

 

0,9
ІІ. Наукові та навчально-методичні праці,

опубліковані після захисту кандидатської дисертації

9 Професійна діяльність організації та управління самостійною роботою студентів.

 

Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства : матеріали наук.-метод. конф. (Одеса, 14 груд. 2001 р.). — Одеса : Українська акад. держ. упр. При Президентові України, 2002. — С. 294—304. Матеріали конференції

 

0,3
10 Структурно-функціональна модель професійної діяльності вчителів з розвитку творчих здібностей старшокласників та її реалізація.

 

Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України : монографія / упоряд. : В. Г. Орищенко, І. М. Богданова, А. В. Семенова та ін. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. — С. 64—98.

Монографія

 

1,5
11 Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень.

Навчальний посібник // Лист МОН України від 06.08.02 № 1/11-2693

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова, А. В. Семенова та ін.]. — Одеса : ПДПУ ім. Ушинського, 2002. — С. 283—293.

Навчальний посібник

 

0,3
12 „Методи психологічної науки” (С. 14—16);

„Особистість та управління процесом її формування” (С. 60—74);

„Сутність і структура професійної діяльності” (С. 74—80);

„Я-концепція” (С. 87—91);

„Система освіти в Україні” (С. 94—99).

 

Основи психології і педагогіки : навч.-мотод. посіб. [для студ. непедагогічних спец.] / Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова, А. В. Семенова. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. — 99 с.

Навчально-методичний посібник

 

1,2
13 Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців.

 

Наука і освіта. — 2004. — № 4—5. — С. 148—152.

Фахова стаття

0,3
14 Андрогогическая модель профессионального саморазвития учителя.

 

Сучасні проблеми навчання і виховання : зб. наук. праць. Червень 2004. ; упор. І. О. Бартенєва, З. Н. Курлянд, О. М. Яцій. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. — С. 15—16.

Фахова стаття

 

 

0,1
15 Організація спільної роботи викладача спецдисциплін і майстра виробничого навчання щодо керівництва технічною творчістю тих, хто навчається.

 

К. Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21—22 жовт. 2004 р.) / М-во освіти і науки, Пувденноукр. держ. пед. ун-т. ім. К. Д. Ушинського. — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. — С. 60—63. Матеріали конференції

 

0,2
16 Організація та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців.

 

Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць. — Вип. 8. — Ч. 1. — Ялта : РВВ КГУ, 2005. — С. 289—293. — (Серія „Педагогіка і психологія”).

Фахова стаття

 

0,3
17 Перспективи безперервної освіти в аспекті підвищення якості професійної підготовки фахівців.

 

Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 24—25 трав. 2005 р.) / М-во освіти і науки, Асоціація навч. закл. України приват. форми власності. — К. : Європ. ун-т, 2005. — С. 258—262. Матеріали конференції

 

0,2
18 Сучасні педагогічні технології ефективного делегування повноважень щодо управління самостійною роботою студентів.

 

Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 3. — Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2005. — С. 158—164.

Фахова стаття

 

0,3
19 Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень.

Навчальний посібник // Лист МОН України від 06.08.02 № 1/11-2693

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. — [2-е вид., перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2005. — С. 331—340.

Навчальний посібник

 

0,3
20 Перспективи безперервної освіти в аспекті підвищення якості професійної підготовки фахівців.

 

Україна – суб’єкт Європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 травня 2005 р.) — К. : Вид-во Європ. ун-т, 2005р. — С. 258— 262.

Матеріали конференції

 

0,2
21 Формування позитивної професійної Я-концепції шляхом розвитку міжособистісних відносин.

 

Стратегия качества в промышленности и образовании : сб. наук. ст. по материалам межд. конф. (Варна, Болгария 3-10 июня 2005 г.) // Научный журнал Техн. ун-та Варна : спецвыпуск / М-во образ. и науки, ГИПОпром. — Дніпропетровськ : Пороги ; Варна : ТУ-Варна, 2005. — С. 242—245.

Матеріали конференції

 

0,2
22 Методи психолого-педагогічних досліджень (С. 19—37);

Особистість та управління процесом її формування (С. 82—170);

Сутність і структура професійної діяльності

(С. 171—184);

„Я-концепція” (С. 185—200);

Поняття системи освіти, її структура (С. 216—220);

Принципи освіти в Україні (С. 221);

Завдання закладів освіти” (С. 221—224).

Навчальний посібник // Лист МОН України від 16.05.05 № 14/18.2-1090

Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / А. В. Семенова, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін. — К. : Знання, 2006. — 319 с.

Навчальний посібник

6
23 Парадигмальне моделювання

як засіб підвищення якості професійної освіти.

 

Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України : матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції (Одеса, 28-29 листопада 2006 р.). — Одеса : ОІСВ, 2006.

— С. 56—57.

Матеріали конференції

 

0,1
24 Проблеми застосування парадигмальних моделей у професійній підготовці майбутніх фахівців.

 

Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы ІІ-ой Междунар. конф. (Болгария, Варна, 2—9 июня 2006 г.) ; научный журнал Техн. ун-та Варна : спецвыпуск / М-во образ. и науки, ГИПОпром. — Дніпропетровськ : Пороги ; Варна : ТУ-Варна, 2006. — С. 41—43.

Матеріали конференції

 

0,2
25 Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг).

 

Навч.-метод. посіб. / Алла Василівна Семенова. — Одеса : СВД Черкасов М. П., 2006. — 130 с. Навчально-методичний посібник

 

6,9
26 Розумове та інтелектуальне виховання студентської молоді (С. 118—126);

Економічне виховання студентської молоді (С. 129—133).

Навчальний посібник // Лист МОН України від 16.05.05 № 14/18.2-1090

Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб ; за заг. ред. Т. Ю. Осипової. — Од. : Фенікс, 2006. — 288 с.

Навчальний посібник

0,5
27 Словник-довідник з професійної педагогіки Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. — Одеса : Пальміра, 2006. — 364 с.

Словник-довідник

 

9 Колектив авторів-укладачів
28 Методологические основы теории парадигмального моделирования в профессиональной подготовке будущих учителей.

 

Акмеология деятельности / под. ред. Н. В. Кузьминой, В. Н. Гладковой, С. Д. Пожарского ; Научный учебный центр „Социальная синергетика”. — Спб. : РТП ЛГУ, 2007. — С. 229—235.

Наукова стаття

 

0,3
29 Розвиток творчих здібностей учнів в аспекті парадигмального моделювання.

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — Тернопіль : Нац. пед. ун-т, 2007. — № 9. — С. 3—7. — (Серія „Педагогіка”).

Фахова стаття

 

0,3
30 Інтерактивний тренінг, як засіб парадигмального моделювання.

 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. Вип. 19 / гол. ред. Н. С. Побірченко. — Умань : УПДПУ імені Павла Тичини, 2007. — С. 202—208.

Фахова стаття

 

0,4
31 Парадигмальне моделювання як напрямок підвищення ефективності управління інноваційним освітнім процесом у навчальному закладі.

 

Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 335. —(Серія „Педагогіка та психологія”). — Чернівці : Рута, 2007. С. 161—170.

Фахова стаття

 

0,5
32 Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень (С. 333—342);

Формування професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (С. 432—486).

Навчальний посібник // Лист МОН України від 06.08.02 № 1/11-2693

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. — [3-тє вид., перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2007. — 495 с.

Навчальний посібник

2
33 Аспекти парадигмального моделювання щодо професійної підготовки майбутніх учителів у роботах К. Д. Ушинського.

Матеріали симпозіуму

Революція в університетській освіті : глобалізація та індивідуалізація — погляд у майбутнє : матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 190-й річниці Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського (Одеса, 25—30 трав. 2007 р.). — Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Стамбул : [б. в.], 2007. — С. 110.

Матеріали симпозіуму

 

0,1
34 Методи психолого-педагогічних досліджень (С. 19—37);

Особистість та управління процесом її формування (С. 86—171);

Сутність і структура професійної діяльності (С. 185—198);

Я-концепція (С. 199—214);

Поняття системи освіти, її структура (С. 230—234);

Принципи освіти в Україні (С. 235);

Завдання закладів освіти” (С. 235—238);

Педагогічні парадигми (С. 246—256).

Навчальний посібник // Лист МОН України від 16.05.05 № 14/18.2-1090

 

Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / [А. В. Семенова, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін, А. М. Ващенко] ; за ред. А. В. Семенової. —[2-е вид., випр. і доп.]. — К. : Знання, 2007. — 341 с.

Навчальний посібник

6,5
35 Обгрунтування акмесинергетичного підходу до вирішення проблеми застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці.

 

Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. Конференції (Київ, 24-26 квітня 2007 р.) ; ред. колегія : З.Ф. Сіверс та ін. — К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. — С. 23—30.

Матеріали конференції

 

0,3
36 Прогностична модель особистісно-професійної парадигми як концепт системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів.

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — Серія : педагогіка. — 2008. — № 4. С. — 32—37.

Фахова стаття

 

0,5
37 Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів.

 

Вища школа : наково-практичне видання. — 2008. — № 11. — С. 52—62.

Фахова стаття

 

0,5
38 Результати дослідно-експериментальної роботи щодо застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.— 2008. — № 12. — С. 112—116.

Фахова стаття

 

0,5
39 Фрактальний принцип синеретики при побудові системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів.

 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету — 2008. — Вип. 25. — С. 235—240. — (Серія : „Педагогіка і психологія”).

Фахова стаття

 

0,5
40 Сутність особистісно-професійної парадигми вчителя.

 

Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Вип. 4. — Київ : ЕКМО, 2008. — С. 338—347.

Фахова стаття

 

0,5
41 Сутність моніторингу успішності функціонування особистісно-професійних парадигм майбутніх учителів.

 

Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : межд. межвузов. сб. научн. работ. — Запорожье : КПУ, 2008. — С. 373—379.

Фахова стаття

0,5
42 Розробка процесуальної моделі освітнього маршруту як стратегії забезпечення якості підготовки майбутніх учителів

 

Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Вип. 20. Ч. 2. — Ялта : РВВ КГУ, 2008. — С. 188—194. — (Серія „Педагогіка і психологія”).

Фахова стаття

 

0,5
43 Процесуальна модель освітнього маршруту як стратегія забезпечення якості підготовки майбутніх учителів.

 

Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. „Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України”, (Ялта 18—20 вер. 2008 р.) / М-во освіти і науки, Кримський гуманітарний університет. — Ялта : РВВ КГУ, 2008. — Ч. 4. — С. 90—92.

Матеріали конференції

 

0,1
44 Характеристика продуктивної моделі рефлексії як механізма зміни особистісно-професійної парадигми.

 

Наука і освіта. — 2008. — № 8—9. — С. 198—202.

Фахова стаття

 

0,5
45 Інтеграційна модель освітнього простору педагогічного навчального закладу в аспекті системного управління якістю підготовки майбутніх учителів.

 

Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 406. — Чернівці : Рута, 2008. — С. 138—144. — (Серія „Педагогіка та психологія”).

Фахова стаття

 

0,5
46 Аналіз психолого-педагогічних, історичних тенденцій та теоретичних основ парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти.

 

Збірник наукових праць. — Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2008. — № 47/2. — С. 51—54.

Фахова стаття

 

0,5
47 Обґрунтування вибору критеріїв, показників та рівнів оцінки ефективності застосування системи парадигмального моделювання.

 

Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 1 (24). — Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. — С. 158—166.

Фахова стаття

 

0,5
48 Застосування діагностичних методик визначення рівня функціонування особистісно-професійних парадигм майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу.

 

Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 2 (25). — Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. — С. 186—196.

Фахова стаття

 

0,5
49 Синергетичний підхід як методологічна опора педагогічного наукового дослідження

 

Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 черв. 2008 р., Одеса. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. — Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. — С. 15—16.

Матеріали конференції

 

0,1 Зязюн І.А.
50 Продуктивна модель рефлексії як механізм зміни особистісно-професійної парадигми.

 

Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2008 р., Дніпродзержинськ. Т. 29 / гол. ред. І. В. Секрет. — Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. — С. 100—102.

Матеріали конференції

 

0,2
51 Інтеграційна модель освітнього простору педагогічного навчального закладу в аспекті системного управління якістю підготовки.

 

 

Відкрита професійна освіта: стратегії та перспективи. Дні науки — 2008 р. Зб. тез доповідей у 3 т. / Класичний приватний ун-т., 23-24 жовтня 2008 року; ред. кол. В.М. Огаренко та ін. — Запоріжжя: КПУ, 2008. — Т. 3 — 368 с., С. 280-282.

Матеріали конференції

 

0,2
52 Впровадження експериментальної системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів.

 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2009. — № 1. — С. 122—125.

Фахова стаття

 

0,5
53 Аналіз результатів впровадження системи парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

 

Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Вип. 1. — Київ : ЕКМО, 2009. — С. 187—196.

Фахова стаття

 

0,5
54 Модель подолання пізнавально-психологічних бар’єрів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів.

 

Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. — Київ : ЕКМО, 2009. — Вип. 2. — С. 255—264.

Фахова стаття

 

0,5
55 Особенности функционирования личностно-профессиональной парадигмы субъекта в образовательном пространстве.

 

Проблема времени – постнеклассический взгляд : материалы междунар. науч.-практ. конф. [„Шестые Пригожинские чтения”], (Одесса, 25 янв. 2009 г.) ; труды Одесского отделения Украинского синергетического общества. Вып. 6. Ч. 3. / Одесс. отдел-е Укр. синерг. общ-ва., Ин-т нов. технологий „Альфа”, каф. филос. ОГМУ. — Одесса : ОГМУ, 2009. — С. 19—29.

Матеріали конференції

 

0,5
56 Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

 

Одеса : Юридична література, 2009. — 504 с.

Монографія

 

29,3
57 Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Терноп. нац. пед. ун-т. – Тернопіль, 2009. — 663 с.

Дис… докт. пед. наук

 

31,2
58 Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.

 

Терноп. нац. пед. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 42 с.

Автореф. дис… докт. пед. наук

 

2,5
ІІІ. Наукові та навчально-методичні праці,

опубліковані після захисту докторської дисертації

59 Парадигмальное моделирование в профессиональной подготовке будущих учителей

 

 

Материалы междунар. науч.-практ. конф. [„Приднестровье в современном политическом и социально-экономическом пространстве”], (ПМР, Тирасполь 7-8 февр. 2009 г.) / Верховный совет Приднестровской молдавской республики. — Тирасполь, 2009. — С. 134—142.

Матеріали конференції

 

0,2
60 Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців

 

Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 49. – С. 88-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2009_49_16.pdf Матеріали конференції

 

0,2
61 Гармонійний розвиток особистості – динаміка добра

 

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф., 5-6 черв. 2009 р., Одеса.. — Одеса : ОНЮА, 2009. — С. 774—776.

Матеріали конференції

 

0,1
62 Аффект и интеллект в образовании : статус антропного принципа в современной педагогике

 

Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 21 травн. 2010 р.). Ч. 2 ; за заг. ред. Л.М. Голубенко, О.С. Цокур / МОН України, ОНУ ім. І.І. Мечникова. — Одеса : ВМВ, 2010. — С. 137—139.

Матеріали конференції

 

0,2
63 Рефлексія як засіб „олюднення” професійної підготовки

 

Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 21—22 травн. 2010 р.) ; відп. ред. Ю.М. Оборотов / МОН України, ОНЮА. — О. : Фенікс, 2010. — С. 767—768.

Матеріали конференції

 

0,2
64 Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти

 

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна” . – 2010. – № 2. – С. 41-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2010_2_13.pdf

Фахова стаття

 

0,7
65 Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд

 

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 61. – С. 88–92.

Фахова стаття

 

0,8
66 Психолого-педагогічні засади розвитку особистості у вищому навчальному закладі: мультикультурний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України — 2010. —С. 183—188. — (Серія „Педагогіка та психологія”).

Фахова стаття

 

0,8
67 Професійні особливості сприйняття викладачів вищої школи Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2010. — Вип. 3 (38). — С. 36—45.

Фахова стаття

 

0,8
68 Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2011. — № 61. — С. 88—92.

Фахова стаття

 

0,8
69 Розвиток педагогічної майстерності як необхідна складова професійної підготовки майбутніх юристів Одеса: Фенікс— 2012. —— С. 498—500.

Матеріали конференції

 

0,2
70 Методологические предпосылки разработки теоретических основ социальных коммуникаций Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів 5 Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13—15 вер. 2012 р.) / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. — Одеса : Симэкс-Принт, 2012. — С. 320—326.

Матеріали конференції

 

0,2
71 «Методологія вищої школи і Болонський процес»

Конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки.

 

Одеса : ОНПУ, 2012. — 96 с.

Конспект лекцій

 

3,3
72 Роль педагогического мастерства в профессиональной подготовке будущих специалистов

 

Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. Сборник трудов по итогам Международной научной конференции (Волгоград 8-9 октября 2013) / Волгоград, Издательство ВГСПУ “Перемена” — 2013 — С.132-137.

Матеріали конференції

 

0,3
73 «Методологія вищої школи і Болонський процес»

Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання.

Одеса : ОНПУ, 2013. — 24 с.

Методичні вказівки

 

1,0
74 «Методологія вищої школи і Болонський процес»

Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для студентів очної форми навчання.

 

Одеса : ОНПУ, 2014. — 96 с.

Методичні вказівки

 

3,3
75 Теоретико-методологічні засади розвитку професійної майстерності суддів Слово Національної школи суддів України — 2014. — № 3 (8). — С. 127—135.

Фахова стаття

 

0,8
76 Рефлексивна складова професійної компетентності суддів як чинник зміцнення довіри громадян та підвищення авторитету судової влади. Роль органів суддівського самоврядування у зміцненні довіри суспільства до судової влади: стенограма круглого столу. — Х. : Типографія Мадрид, 2014. — С. 10—22.

Матеріали конференції

 

0,3
77 Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний  науково-практичний журнал. — Харків : НТУ „ХПІ”, 2014. — № 4. — С. 58—68.

база даних „Ulrich’s Periodicals Directory” (New Jersey, USA)

Фахова стаття

 

0,8
78 Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей.

 

Вища школа : науково-практичне видання. — 2014. — № 11—12. — С. 52—62.

Фахова стаття

 

0,9
79 Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні. Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні: монографія / Старостіна О. В.;

за заг. ред. Семенової А. В. — Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. — С. 6—12.

Передмова редактора

 

0,5
80 Категорія „ціннісний досвід” як характеристика взаємодії людини. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2015. — №1. — С. 32—40.

Фахова стаття

 

0,8
81 Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентів: синергетичний підхід Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. — 2015. — №1. —Режим доступу до ресурсу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2771

Фахова стаття

 

0,8
82 Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне.

 

Педагогічний процес: Теорія і практика. — 2015. — №1—2. — С. 12—26.

Фахова стаття

 

0,8
83 Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору.

 

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельниц. : [б. в.], 2015.  – Вип. 2. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_2_18.pdf

Фахова стаття

 

0,8
84 Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів – слухачів семінару «Педагогічна майстерність» на основі практичних навичок і ціннісного досвіду Інформаційні технології і засоби навчання. — 2015. — Том 46, № 2 — Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/author/submissionReview/1209#.VQfwFuHeLY

Фахова стаття

 

0,8
85 Педагогічна майстерність І.А. Зязюна – маяк для педагогів за покликанням.

 

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — Харків : НТУ „ХПІ”, 2015. — Випуск 42 (46). — С. 56—65.

Фахова стаття

 

0,7
86 “Ціннісний досвід”: інтегральна відображаючи-регулятивна характеристика взаємодії людини зі світом Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою освітою / Національний університет «Києво-Могилянська Академія» — 2015. — № 1 — С. 5—15.

Фахова стаття

 

0,8
87 Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії Одеса : Бондаренко М. О., 2016. — 436 с.

Монографія

35,43
88 «Психологія і педагогіка вищої школи»

Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для аспірантів ОНПУ всіх спеціальностей

Одеса : ОНПУ, 2016. — 24 с.

Методичні вказівки

 

1,0
89 «Психологія і педагогіка вищої школи» Робоча навчальна програма дисципліни для аспірантів ОНПУ всіх спеціальностей

 

Одеса : ОНПУ, 2016. — 24 с.

Програма дисципліни

 

1,0
90 «Психологія і педагогіка вищої школи» Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для аспірантів очної форми навчання.

 

Одеса : ОНПУ, 2016. — 96 с.

Методичні вказівки

 

3,3
91 Медитация как метод психолого-педагогического самосовершенствования преподавателя высшей школы / Meditation as a method of self-improvement of psycho-pedagogical high school teachers Norwegian Journal of development of the International Science – Oslo, Norway. – 2016, № 1. – Р. 94-100

Access mode : http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2016/12/NJD_1.pdf

Стаття у науковому виданні Норвезької академії наук

 

0,7
92 Удосконалення педагогічних технік сучасного педагога в контексті забезпечення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії

 

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти— Харків : НТУ „ХПІ”, 2016. — Випуск 45 (1). — С. 88—100. — Режим доступу до ресурсу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25261/1/Elita_2016_45_1_Semenova_Udoskonalennia.pdf

Фахова стаття

 

1,0
93 Педагогічні техніки сучасного педагога в контексті забезпечення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії European Humanities Studies: State and Society — Slupsk, Poland. — 2016, №4. — Р. 24-36.

Фахова стаття

 

0,7
94 Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства «Лідер. Еліта. Суспільство» // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ „ХПІ”,– 2017. – № 1 – С. 109-123.

Режим доступу до ресурсу:

http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/leader_2017_1.pdf

Фахова стаття

 

0,9  
95 Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь

 

Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний  науково-практичний журнал. — Харків : НТУ „ХПІ”, 2017. — № 2. — С. 72—84.

база даних „Ulrich’s Periodicals Directory” (New Jersey, USA)

Фахова стаття

 

0,7
96 «Професійна педагогіка»

Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей

Одеса : ОНПУ, 2017. — 24 с.

Методичні вказівки

 

1,0
97 «Професійна педагогіка» Робоча навчальна програма дисципліни для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей

 

Одеса : ОНПУ, 2017. — 24 с.

Програма дисципліни

 

1,0
98 «Професійна педагогіка» Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей очної форми навчання.

 

Одеса : ОНПУ, 2017. — 96 с.

Методичні вказівки

 

3,3
99 Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід.

 

ScienceRise: Pedagogical Education —2017/7 — 7 (15). — С. 30-36. — Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/107966

Фахова стаття

 

0,7
100 Підготовка до інноваційної діяльності учителів/викладачів для роботи з обдарованою молоддю в аспекті педагогіки добра І.А. Зязюна

 

Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний  науково-практичний журнал. — Харків : НТУ „ХПІ”, 2018. — № 3. — С. 12—18.

Фахова стаття

 

0,7
101 Постнекласичний період методологічного виміру єдності нелінійного синтезу знань в аспекті розвитку теорій лідерства

 

«Лідер. Еліта. Суспільство» // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ „ХПІ”, — 2018. — № 1 — С. 109-123.
Режим доступу до ресурсу: http://les.khpi.edu.ua/article/view/2616-3241.2018.1.10
Фахова стаття 
0,7
102 Есе про есе

 

Збірник робіт учасників Міжнародного молодіжного конкурсу обдарованої особистості: «Суспільство. Мислення. Розвиток»: академічні есе / за ред. А.В. Семенової — Одеса : Бондаренко М. О., 2019. — 112 с. — С.°114-116.
 
0,5
103 Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі

 

ScienceRise: Pedagogical Education — 2019 — 2 (29). — С. 40-48. — Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/164524
Фахова стаття 
1,2