Цілі і завдання

Головні напрями діяльності Інституту

– організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних і теоретичних, методичних і практичних проблем забезпечення якості освіти;

– популяризація та впровадження результатів наукових досліджень, удосконалення змісту освіти і організації освітнього процесу з метою розвитку особистісної педагогічної майстерності як системи педагогічних компетентностей та творчої спроможності викладачів ЗВО;

– сприяння соціально-економічному, політично-правовому та духовно-культурному розвитку суспільства шляхом розроблення та впровадження в освітню практику науково-методичного, психолого-педагогічного забезпечення розвитку національної системи освіти, її входження у європейський простір освіти та європейський дослідницький простір;

– надання консультаційної та науково-експертної підтримки у галузі якості навчання і викладання закладам освіти відповідних рівнів, проведення навчання керівного персоналу підприємств, організацій та об’єднань громадян, зацікавлених у вирішенні проблем забезпечення та підвищення якості освіти;

– координація діяльності структурних підрозділів ОДАТРЯ щодо проведення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень та виконання науково-дослідно-технічних робіт і проектів з проблем забезпечення якості освіти;

– розповсюдження досвіду ОДАТРЯ у сфері якості освіти шляхом: підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів та інших працівників сфери освіти; організації умов для становлення, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності фахівців, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та освітньої діяльності.

Основними завданнями Інституту є:

 1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, проведення наукової експертизи фундаментальних і прикладних наукових досліджень та інноваційних науково-технічних (експериментальних) розробок, участь у розробленні та експертизі проектів перспективних та програмних документів стратегічного планування, проектів, нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються перспектив забезпечення якості та розвитку освіти України, освітніх інновацій, надання висновків для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень, здійснення експертного оцінювання закладів освіти на ґрунті освітніх вимірювань.
 2. Реалізація державних цільових програм, зорієнтованих на вдосконалення змісту, структури, кваліфікацій, спеціальностей середньої/професійної/вищої освіти, створення, упровадження і використання новітніх освітніх технологій, засобів діагностики якості освіти, форм організації навчання, науково-методичного супроводу освітнього процесу.
 3. Підготовка й атестація здобувачів вищої освіти кваліфікаційних рівнів доктора філософії, доктора наук та надання інших освітніх послуг.
 4. Здійснення підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовки наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників сфери освіти за програмами післядипломної освіти дорослих, удосконалення структури, напрямів, форм і методів підвищення кваліфікації з урахуванням специфічних потреб регіону.
 5. Підтримка талановитих молодих учених, сприяння їх творчому зростанню та науково-організаційне забезпечення діяльності Ради молодих вчених.
 6. Співпраця із вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, науковими установами, Міжнародними організаціями, фондами тощо.
 7. Співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення сталого підвищення якості освіти.
 8. Організація й проведення наукових, науково-методичних і науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, тренінгів із проблем забезпечення якості освіти.
 9. Науково-просвітницька діяльність, ознайомлення широких верств населення з результатами дослідницького пошуку у сфері забезпечення якості світи.
 10. Заснування наукових видавництв, фахових періодичних видань, часописів збірників наукових праць, офіційного веб-сайту тощо. Здійснення видавничої діяльності, надання інших платних послуг у встановленому законодавством порядку.

Інститут відповідно до основних завдань виконує функції

 1. Теоретичне, методологічне і методичне забезпечення якості освіти.
 2. Здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, проводить наукову експертизу фундаментальних і прикладних наукових досліджень та інноваційних науково-технічних (експериментальних) розробок у галузі освіти, педагогіки.
 3. Реалізує державні цільові програми, зорієнтовані на вдосконалення змісту, структури, кваліфікацій, спеціальностей професійної/вищої освіти, створення, упровадження і використання новітніх освітніх технологій, засобів діагностики якості освіти, форм організації навчання та викладання, науково-методичного супроводу освітнього процесу.
 4. Готує науково обґрунтовані рекомендації щодо формування державної політики в сфері професійної/вищої освіти, зокрема визначення державної потреби, структури, рівнів, кваліфікацій, галузей, спеціальностей підготовки фахівців.
 5. Бере участь у розробленні проектів прогнозних та програмних документів стратегічного планування, проектів законів і нормативно-правових актів, державних програм, здійсненні експертизи проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів, стандартів вищої освіти, експертному оцінюванні закладів вищої освіти тощо.
 6. Здійснює наукові дослідження щодо якості професійної/вищої освіти, розробляє і реалізує програми її моніторингу та оцінювання.
 7. Проводить порівняльні (компаративістські) наукові дослідження системи професійної/вищої освіти різних країн та визначає можливості використання зарубіжного досвіду в реформуванні професійної/вищої освіти України. Здійснює розробку і забезпечення реалізації цільових наукових проектів і програм, спрямованих на гуманізацію і гуманітаризацію підвищення якості професійної майстерності науково-педагогічних співробітників вищих закладів освіти.
 8. Бере участь у програмах двосторонньої та багатосторонньої академічної мобільності наукових працівників, здобувачів наукових ступенів.
 9. Організовує і проводить наукові, науково-методичні, науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, тренінги з проблем забезпечення якості освіти.
 10. Розробляє рекомендації щодо випереджувального розвитку наукових досліджень з проблем забезпечення якості освіти та впроваджує їх результати в наукову, освітню та інші види практик спільно з закладами освіти.
 11. Розробляє методи навчання, рекомендації щодо стандартів якості освіти, освітніх програм тощо.
 12. Здійснює підготовку та атестацію здобувачів освіти за відповідними освітньо-науковими, науковими програмами на третьому (освітньо-науковому) і науковому рівнях вищої освіти.
 13. Координує зусилля фахівців ОДАТРЯ при проведенні досліджень проблем місцевого самоврядування, розвитку громад та інформаційного розвитку Одеської області у сфері забезпечення якості освіти.
 14. Здійснює навчання наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників за програмами післядипломної освіти в установленому законодавством порядку.
 15. Здійснює підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних та інших працівників закладів вищої освіти і наукових установ та забезпечує умови для їх стажування.
 16. Організовує стажування, підвищення кваліфікації наукових та інших працівників ОДАТРЯ в провідних установах, закладах, організаціях України і за її межами.
 17. Надає на договірних засадах платні послуги юридичним і фізичним особам відповідно до законодавства.
 18. Засновує і здійснює випуск друкованих та електронних наукових видань, готує та видає офіційну, наукову, виробничо-практичну, навчальну, довідкову та інші види продукції; створює електронні науково-інформаційні ресурси та здійснює інші види інформаційної діяльності відповідно до чинного законодавства України тощо.
 19. Залучає кошти вітчизняних, зарубіжних, Міжнародних організацій, юридичних і фізичних осіб, Міжнародних фондів для проведення освітньої і наукової діяльності у сфері забезпечення якості освіти.
 20. Бере участь у Міжнародних проектах і програмах, з’їздах, форумах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо, що проводяться в інших країнах, організовує науково-комунікаційні заходи із запрошенням зарубіжних фахівців, здійснює обмін спеціалістами на договірних засадах.
 21. Організовує співпрацю з представниками бізнесових структур, підприємств, навчальних закладів, грантових фондів, розпорядників цільових програм, донорських організацій у сфері забезпечення якості освіти.
 22. Основні функції Інституту щодо пошуку відповідних замовлень та виконання НДР (далі проектів):

– Пошуково-трансферна (трансферна): полягає у пошуку та передачі проектів для їх виконання структурними підрозділами академії у разі, якщо робота є вузькопрофільною і може виконуватись силами тільки одного структурного підрозділу;

– Координаційна: полягає у координації виконання проектів у разі, якщо робота є міждисциплінарною і може виконуватись силами декількох структурних підрозділів академії;

– Інформаційно-представницька: полягає в обліку відповідних розробок, досягнень і результатів досліджень структурних підрозділів академії, у т.ч. ініціативних (проекти, що виконуються без участі Інституту) та їх представленні на профільних заходах (виставки, конференції, семінари, тренінги тощо);

– Супроводження виконання загально академічних програм з забезпечення якості освіти, зокрема комплексної програми СУЯ.

Внаслідок розвитку та поширення наукової діяльності Інституту, його напрями діяльності і завдання можуть змінюватися. Зміни та уточнення головних напрямків наукової діяльності Інституту здійснюються з урахуванням стану і перспектив розвитку досліджень у відповідних галузях науки і техніки, освіти, кадрового забезпечення, матеріальних і фінансових можливостей Інституту.