Керівництво
Алла Василівна Семенова

Науковий ступінь, звання: доктор педагогічних наук, професор.

Освіта, науковий шлях:

1992 рік – закінчила з відзнакою у Одеське вище училище метрології стандартизації та сертифікації за спеціальністю: технік-метролог електротеплотехнічних вимірювань.

1997 рік – закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (факультет фізики та математики) в за спеціальністю: учитель фізики та інформатики.

1998-2001 рр. – навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

2001 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу».

2005 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

2005–2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2005 р., протокол 9/5-13 та постанови Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 02.11.2005 р. № 5).

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів».

2015 рік – присвоєне вчене звання професора кафедри політології.

Досвід роботи:

Педагогічну діяльність розпочала у 1994 році вчителем основ інформатики та обчислювальної техніки в загальноосвітній школі № 65 м. Одеси (1994-2002 рр.). Одночасно, протягом 1998-2002 років працювала викладачем загальної електротехніки та мікроелектроніки Одеського автодорожнього технікуму. З 2002 по 2008 рік викладала в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки.

2008-2012 рр. працювала на посаді професора кафедри юридичної психології та журналістики Одеської національної юридичної академії. Викладала дисципліни: «Вища освіта і Болонський процес», «Ділова українська мова», «Юридична психологія», «Судова психологія», «Основи педагогіки і психології».

2010 – 2017 рр. – за сумісництвом викладач Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України. Викладала курси «Психологічна адаптація суддів до суддівської діяльності», «Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигоряння у професійній діяльності суддів», «Засоби оптимізації міжособистісних стосунків працівників апарату суду: взаємовідносини судді з помічником судді, секретарем судового засідання. Психологічні та суспільні фактори, їх вплив на здійснення судочинства в судах».

2012–2013 рр. – професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету;

2012 рр. – директор-засновник навчально-консультаційного центру Одеського національного політехнічного університету «Педагогічна майстерність».

2013 – 2020 рр. – професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету. Викладала дисципліни: «Методологія вкладання у вищій школі і Болонський процес», «Професійна педагогіка» для магістрантів всіх спеціальностей, «Психологія і педагогіка вищої школи» для докторантів PhD всіх спеціальностей.

2018 р. – по теперішній час – професор кафедри стандартизації оцінки відповідності та освітніх вимірювань ОДАТРЯ. Викладаю дисципліни: «Психологія і педагогіка вищої школи» для магістрантів всіх спеціальностей, «Теорія навчання» для магістрантів спеціальності 011 «Освітні вимірювання»;

грудень 2019 р. – по теперішній час – директор науково-дослідного інституту проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

Керівництво здобувачами наукових ступенів:

Під керівництвом захищено 6 кандидатських  та 1 докторська дисертація. Науковий керівник захищених дисертацій:

 1. Ващенко А. М.Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / А. М. Ващенко ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2006. – 20 c. – укp.
 2. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / М. В. Кулакова ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса). – м. Одеса. – 2007. – 20 c. – укp.
 3. Логінова Н. І.Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. І. Логінова ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2007. – 20 c. – укp.
 4. Дунаєва О. М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Дунаєва ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : 2008. – 20 с. – укp.
 5. Колесова О. П.Формування критичного мислення у майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. П. Колесова ; Класич. приват. ун-т. –  Запоріжжя, 2010. – 20 с. –  укp.
 6. Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Старостіна ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м.Переяслав-Хмельницький. – 2015. – 20 c. – укp.
 7. Зуєва Лариса Євгеніївна «Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади» за спеціальністю: Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». – м. Київ. – 2017. – 40 c. – укp. 

Загальна кількість опублікованих наукових праць: публікації, з них: 2 підручника (рекомендований НАПН України), 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 індивідуальні монографії, 1 словник-довідник.

Наукометричні дані:

                  

Науково-редакційна діяльність:

З 2013 року по теперішній час – науковий редактор-засновник збірника наукових праць Одеського національного політехнічного університету «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» («Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы»).

Наукове та науково-педагогічне співробітництво із закордонними організаціями:

– Національний інститут судей (NJI), Оттава, Канада у межах Українсько-Канадського проекту «Суддівська освіта – для економічного розвитку» (JEEG) – експерт з проведення тренінгових занять для суддів-викладачів Національної школи суддів України «Підготовка викладачів-розробників стандартизованих навчальних програм та методик, заснованих на формуванні суддівських навичок»; розробка програми та проведення тренінгових занять для суддів-викладачів «Психологічна адаптація до суддівської діяльності» (2014-2016  рр.).

– Канадська агенція з міжнародного розвитку Компоненту Офісу Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади (FJA) проведення навчальних семінарів для суддів та адвокатів з питань досудового врегулювання спорів (2015 р.).

– Агенція США з міжнародного розвитку USAID у межах Проекту «Справедливе правосуддя», «Гарантії забезпечення безпеки у роботі суду» – тренінги для працівників Національної поліції; проведення тренінгових занять для суддів-викладачів (2015-2016 рр.).

– Європейський Союз та Рада Європи у межах Проекту «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» розробка та проведення тренінгів для суддів-тренерів Національної школи суддів України «Використання інтерактивних методів навчання та ефективних комунікаційних методик під час проведення навчання суддів» (2016 р.).

Коло наукових інтересів:

Педагогіка, психологія, філософія освіти. Питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнекласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; підготовка майбутніх правознавців до запобігання маніпулятивним впливам масової комунікації; професійна мобільність, формування та розвиток компетентності фахівців; розвиток креативності, критичного мислення студентів, соціальне партнерство; методологія вищої освіти; психопедагогіка; удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна; розвиток професійної майстерності фахівців.

тел.: +38 067 485 22 42

Viber:  +380956418461

E-mail: semenova.alla.vasilivna@gmail.com

 

Науковий ступінь, звання: доктор педагогічних наук, професор.

Освіта, науковий шлях:

1992 рік – закінчила з відзнакою у Одеське вище училище метрології стандартизації та сертифікації за спеціальністю: технік-метролог електротеплотехнічних вимірювань.

1997 рік – закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (факультет фізики та математики) в за спеціальністю: учитель фізики та інформатики.

1998-2001 рр. – навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

2001 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу».

2005 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

2005–2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2005 р., протокол 9/5-13 та постанови Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 02.11.2005 р. № 5).

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів».

2015 рік – присвоєне вчене звання професора кафедри політології.

Досвід роботи:

Педагогічну діяльність розпочала у 1994 році вчителем основ інформатики та обчислювальної техніки в загальноосвітній школі № 65 м. Одеси (1994-2002 рр.). Одночасно, протягом 1998-2002 років працювала викладачем загальної електротехніки та мікроелектроніки Одеського автодорожнього технікуму. З 2002 по 2008 рік викладала в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки.

2008-2012 рр. працювала на посаді професора кафедри юридичної психології та журналістики Одеської національної юридичної академії. Викладала дисципліни: «Вища освіта і Болонський процес», «Ділова українська мова», «Юридична психологія», «Судова психологія», «Основи педагогіки і психології».

2010 – 2017 рр. – за сумісництвом викладач Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України. Викладала курси «Психологічна адаптація суддів до суддівської діяльності», «Психопедагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигоряння у професійній діяльності суддів», «Засоби оптимізації міжособистісних стосунків працівників апарату суду: взаємовідносини судді з помічником судді, секретарем судового засідання. Психологічні та суспільні фактори, їх вплив на здійснення судочинства в судах».

2012–2013 рр. – професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету;

2012 рр. – директор-засновник навчально-консультаційного центру Одеського національного політехнічного університету «Педагогічна майстерність».

2013 – 2020 рр. – професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету. Викладала дисципліни: «Методологія вкладання у вищій школі і Болонський процес», «Професійна педагогіка» для магістрантів всіх спеціальностей, «Психологія і педагогіка вищої школи» для докторантів PhD всіх спеціальностей.

2018 р. – по теперішній час – професор кафедри стандартизації оцінки відповідності та освітніх вимірювань ОДАТРЯ. Викладаю дисципліни: «Психологія і педагогіка вищої школи» для магістрантів всіх спеціальностей, «Теорія навчання» для магістрантів спеціальності 011 «Освітні вимірювання»;

грудень 2019 р. – по теперішній час – директор науково-дослідного інституту проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

Керівництво здобувачами наукових ступенів:

Під керівництвом захищено 6 кандидатських  та 1 докторська дисертація. Науковий керівник захищених дисертацій:

 1. Ващенко А. М.Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / А. М. Ващенко ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2006. – 20 c. – укp.
 2. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / М. В. Кулакова ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса). – м. Одеса. – 2007. – 20 c. – укp.
 3. Логінова Н. І.Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. І. Логінова ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2007. – 20 c. – укp.
 4. Дунаєва О. М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Дунаєва ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : 2008. – 20 с. – укp.
 5. Колесова О. П.Формування критичного мислення у майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. П. Колесова ; Класич. приват. ун-т. –  Запоріжжя, 2010. – 20 с. –  укp.
 6. Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Старостіна ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м.Переяслав-Хмельницький. – 2015. – 20 c. – укp.
 7. Зуєва Лариса Євгеніївна «Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади» за спеціальністю: Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». – м. Київ. – 2017. – 40 c. – укp. 

Загальна кількість опублікованих наукових праць: публікації, з них: 2 підручника (рекомендований НАПН України), 9 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 індивідуальні монографії, 1 словник-довідник.

Наукометричні дані:

                  

Науково-редакційна діяльність:

З 2013 року по теперішній час – науковий редактор-засновник збірника наукових праць Одеського національного політехнічного університету «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» («Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы»).

Наукове та науково-педагогічне співробітництво із закордонними організаціями:

– Національний інститут судей (NJI), Оттава, Канада у межах Українсько-Канадського проекту «Суддівська освіта – для економічного розвитку» (JEEG) – експерт з проведення тренінгових занять для суддів-викладачів Національної школи суддів України «Підготовка викладачів-розробників стандартизованих навчальних програм та методик, заснованих на формуванні суддівських навичок»; розробка програми та проведення тренінгових занять для суддів-викладачів «Психологічна адаптація до суддівської діяльності» (2014-2016  рр.).

– Канадська агенція з міжнародного розвитку Компоненту Офісу Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади (FJA) проведення навчальних семінарів для суддів та адвокатів з питань досудового врегулювання спорів (2015 р.).

– Агенція США з міжнародного розвитку USAID у межах Проекту «Справедливе правосуддя», «Гарантії забезпечення безпеки у роботі суду» – тренінги для працівників Національної поліції; проведення тренінгових занять для суддів-викладачів (2015-2016 рр.).

– Європейський Союз та Рада Європи у межах Проекту «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» розробка та проведення тренінгів для суддів-тренерів Національної школи суддів України «Використання інтерактивних методів навчання та ефективних комунікаційних методик під час проведення навчання суддів» (2016 р.).

Коло наукових інтересів:

Педагогіка, психологія, філософія освіти. Питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнекласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; підготовка майбутніх правознавців до запобігання маніпулятивним впливам масової комунікації; професійна мобільність, формування та розвиток компетентності фахівців; розвиток креативності, критичного мислення студентів, соціальне партнерство; методологія вищої освіти; психопедагогіка; удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна; розвиток професійної майстерності фахівців.

тел.: +38 067 485 22 42

Viber:  +380956418461

E-mail: semenova.alla.vasilivna@gmail.com