Політика рецензування публікацій

Усі статті, подані до редакційної колегії збірника наукових праць, проходять процедуру рецензування, яка орієнтована на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам до публікацій.

До друку приймаються лише ті статті, що є науково цінними та спрямовані на вирішення актуальних освітніх проблем.

Мета рецензування – забезпечення якості наукових публікацій, уникнення випадків компіляції і плагіатного використання авторських матеріалів забезпечення узгодження інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

Рецензенти проінформовані про те, що рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування. Строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів, що забезпечує конфіденційність.

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, якщо він не згоден з висновками рецензента.

Рецензування проводиться конфіденційно в односторонньому порядку – «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного.

Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника наукових праць.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором або заступником головного редактора, а при необхідності – засіданням редакційної колегії.