Наша команда

  Семенова Алла Василівна

доктор педагогічних наук, професор

semenova.alla.vasilivna@gmail.com 

Директор Науково-дослідного інституту проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості, засновник Освітньо-наукового порталу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», тренер-консультант; автор понад 100 наукових та науково-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях; науковий редактор-засновник збірника наукових праць слухачів курсів підвищення кваліфікації викладацького складу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи».

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, філософія освіти; питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнекласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; підготовка майбутніх фахівців до запобігання маніпулятивним впливам масової комунікації; професійна мобільність, формування та розвиток компетентності фахівців; методологія вищої освіти; розвиток креативності, критичного мислення, соціальне партнерство; психопедагогіка; розвиток професійної майстерності фахівців; удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна.
Наукова школа проф. А.В. Семенової

 


 

 

Лавріненко Олександр Андрійович

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

Завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, тренер, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових та історико-педагогічних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної майстерності як домінантного складника педагогічної дії в поступі української національної освіти і культури; науково-філософська та педагогічна спадщина академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.).
Наукова школа проф. О.А. Лавріненка 

  Пригожева Ольга Сергіївна

WEB-програміст

lulik1988@gmail.com

Спеціаліст у галузі економічної кібернетики та інформаційних технологій. Більш ніж 10 років займається розробкою і оптимізацією роботи Інтернет ресурсів компаній.

Професійні навички: У роботі використовує спеціалізоване ліцензійне Програмне Забезпечення: PHP, CSS, HTML, CMS (Joomla, Drupal, WP). Працює як з поширеними CMS-системами, так і пише самостійно.

Особисті якості: Творчий підхід до завдань, організаторські здібності, уважність, прагнення до самовдосконалення, відповідальність, пунктуальність.

Завдяки умінням плідно працювати у команді, розвиненим навичкам співробітництва та умінням віддалено залучати фахівців-професіоналів, найбільш продуктивними видами робіт є:

 • Створення сторінок компаній (заповнення фотоальбомів, написання новин, опитувань, генерація тем для обговорення);
 • Розробка графічних елементів на сайт (банери / ілюстрації);
 • Розробка контенту сайту (текст / фото / відео);
 • SEO-копірайтинг: написання seo-орієнтованих матеріалів для сайту;
 • Просування в соціальних мережах (Твітер, Фейсбук, тощо);
 • Інформаційна підтримка (робота з аудиторією);
 • Звіт про виконану роботу: щотижневий звіт в електронному вигляді.

Коло інтересів: Веб-розробка; просування товарів, послуг, брендів в Інтернеті, розробка стратегій сайтів з метою збільшення їх рейтингів, підвищення відвідуваності та впізнаваності; Інтернет маркетинг; вивчення цільової аудиторії та конкурентів; складання семантичного ядра сайту; розробка комплексної рекламної Кампанії; аналітика сайту; контекстна та банерна реклама, таргінг контекстна реклама у мережі; фото зйомка, обробка та монтаж відеоряду. 

  Яні Валерій Федорович

yanivaleri@i.ua

Завідувач сектору «Методологічних досліджень забезпечення якості викладання», старший науковий співробітник відділу компаративного виміру забезпечення якості освіти.

За більш ніж 35 років науково-педагогічної діяльності на кафедрі радіоелектронних і телекомунікаційних систем, навчально-наукового Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету викладав дисципліни: «Імпульсна та цифрова техніка», «Мікропроцесорні пристрої», «Телебачення», «Супутникове телебачення», «Основи патентознавства», «Інформатика», «Основи електродинаміки», «Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації»,«Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Професійна педагогіка».

Автор понад 50 науково-методичних розробок і 12 наукових статей.

Коло наукових інтересів: професійна педагогіка, автоматизація діагностики радіоелектронних систем різного призначення, методи розрахунку електромагнітних полів діапазону НВЧ. В останні роки займається дослідженням узагальнення і конкретизації сучасних методик цифровізації та оптимізації методів, що застосовуються педагогами для активізації пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях. 

  Булгару Наталія Борисівна

старший викладач

bulgarunat@gmail.com

Старший викладач кафедри загальної підготовки Одеської державної академії технічного регулювання та якості, викладає дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням, Практикум з розвитку академічного іншомовного мовлення, Практикум з удосконалення іншомовної компетенції для майбутніх фахівців технічних спеціальностей,  що спрямовані на формування та розвиток у здобувачів вищої технічної освіти іншомовних компетентностей: здатність до пошуку, обробленню та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук; здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою; здатність до самостійного освоєння сучасних методів дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності; здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі, які наразі є найактуальними при підготовці сучасного конкурентоспроможного фахівця у сфері якості в Україні. ; автор більше 30 наукових праць, 1 монографії, керівник студентського наукового гуртка з розвитку навичок академічного іншомовного мовлення, член асоціації українських германістів (АУГ).

Коло наукових інтересів: педагогіка і психологія, питання теорії і практики професійної освіти, філософія освіти; розвиток навичок академічного іншомовного мовлення, категорійна граматика; поглиблена робота з науковими текстами, як засіб розвитку дослідницької компетентності та становлення морально-етичного ідеалу доброчесності сучасного фахівця та науковця; актуальні проблеми лексикології, типи та структури практичних занять зі словесності, використання інтерактивних технологій на заняттях з удосконалення іншомовної компетентності, інноваційні форми роботи по підготовці викладача-філолога. 

  Смаглюк Геннадій Геннадійович

старший викладач

madcat.odessaua.88@gmail.com

Старший викладач кафедри електроніки та мікросистемної техніки, Одеської державної академії технічного ,регулювання та якості. Автор більше 20 наукових праць, 1 монографії, 1 патенту, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: педагогіка, філософія освіти, радіоелектроніка, мікропроцесорна техніка, імітаційне дослідження та математичне моделювання радіолокаційного розпізнавання цілей з використанням широкосмугового ЛЧМ-сигналу та ФАР, моделювання отримання двох- та трьохвимірних радіолокаційних зображень за допомогою фазового (інтерферометричного) методу в сполученні з інверсним синтезуванням апертури. 

  Шевельова Інна Олександрівна

викладач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань ОДАТРЯ

shevelovainna@gmail.com

Викладач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань Одеської державної академії технічного регулювання та якості, автор наукових статей, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, акредитація вимірювальних лабораторій, технічні аспекти сфери захисту прав споживачів. 

  Волянський Сергій Володимирович

старший викладач

sergey.v2003@gmail.com

Старший викладач Кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій.

Більш ніж 18,5 років викладає дисципліни: Інформатика, Обчислювальна техніка та програмування, Комп’ютерне моделювання, Інженерна та комп’ютерна графіка, Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем, Апаратне програмування.

Проводить підвищення кваліфікації викладачів щодо застосування новітнього комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, підготовчі курси для викладачів з розвитку впровадження та використання електронних засобів тестування навчальних досягнень здобувачів освіти всіх рівнів; маю навички у реалізації системи внутрішньої кібер безпеки; кожного року забезпечую роботу приймальної комісії за допомогою електронного обігу документацій.

Коло наукових інтересів: методологія наукового пізнання задля створення цілісної наукової картини світу майбутніх інженерів.

Семенова Алла Василівна

доктор педагогічних наук, професор

semenova.alla.vasilivna@gmail.com 

Директор Науково-дослідного інституту проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості, засновник Освітньо-наукового порталу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», тренер-консультант; автор понад 100 наукових та науково-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях; науковий редактор-засновник збірника наукових праць слухачів курсів підвищення кваліфікації викладацького складу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи».

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, філософія освіти; питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнекласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; підготовка майбутніх фахівців до запобігання маніпулятивним впливам масової комунікації; професійна мобільність, формування та розвиток компетентності фахівців; методологія вищої освіти; розвиток креативності, критичного мислення, соціальне партнерство; психопедагогіка; розвиток професійної майстерності фахівців; удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна.
Наукова школа проф. А.В. Семенової

 


 

Лавріненко Олександр Андрійович

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

Завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, тренер, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових та історико-педагогічних праць у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної майстерності як домінантного складника педагогічної дії в поступі української національної освіти і культури; науково-філософська та педагогічна спадщина академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.).
Наукова школа проф. О.А. Лавріненка 

Пригожева Ольга Сергіївна

WEB-програміст

lulik1988@gmail.com

Спеціаліст у галузі економічної кібернетики та інформаційних технологій. Більш ніж 10 років займається розробкою і оптимізацією роботи Інтернет ресурсів компаній.

Професійні навички: У роботі використовує спеціалізоване ліцензійне Програмне Забезпечення: PHP, CSS, HTML, CMS (Joomla, Drupal, WP). Працює як з поширеними CMS-системами, так і пише самостійно.

Особисті якості: Творчий підхід до завдань, організаторські здібності, уважність, прагнення до самовдосконалення, відповідальність, пунктуальність.

Завдяки умінням плідно працювати у команді, розвиненим навичкам співробітництва та умінням віддалено залучати фахівців-професіоналів, найбільш продуктивними видами робіт є:

 • Створення сторінок компаній (заповнення фотоальбомів, написання новин, опитувань, генерація тем для обговорення);
 • Розробка графічних елементів на сайт (банери / ілюстрації);
 • Розробка контенту сайту (текст / фото / відео);
 • SEO-копірайтинг: написання seo-орієнтованих матеріалів для сайту;
 • Просування в соціальних мережах (Твітер, Фейсбук, тощо);
 • Інформаційна підтримка (робота з аудиторією);
 • Звіт про виконану роботу: щотижневий звіт в електронному вигляді.

Коло інтересів: Веб-розробка; просування товарів, послуг, брендів в Інтернеті, розробка стратегій сайтів з метою збільшення їх рейтингів, підвищення відвідуваності та впізнаваності; Інтернет маркетинг; вивчення цільової аудиторії та конкурентів; складання семантичного ядра сайту; розробка комплексної рекламної Кампанії; аналітика сайту; контекстна та банерна реклама, таргінг контекстна реклама у мережі; фото зйомка, обробка та монтаж відеоряду. 

Яні Валерій Федорович

yanivaleri@i.ua

Завідувач сектору «Методологічних досліджень забезпечення якості викладання», старший науковий співробітник відділу компаративного виміру забезпечення якості освіти.

За більш ніж 35 років науково-педагогічної діяльності на кафедрі радіоелектронних і телекомунікаційних систем, навчально-наукового Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету викладав дисципліни: «Імпульсна та цифрова техніка», «Мікропроцесорні пристрої», «Телебачення», «Супутникове телебачення», «Основи патентознавства», «Інформатика», «Основи електродинаміки», «Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації»,«Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Професійна педагогіка».

Автор понад 50 науково-методичних розробок і 12 наукових статей.

Коло наукових інтересів: професійна педагогіка, автоматизація діагностики радіоелектронних систем різного призначення, методи розрахунку електромагнітних полів діапазону НВЧ. В останні роки займається дослідженням узагальнення і конкретизації сучасних методик цифровізації та оптимізації методів, що застосовуються педагогами для активізації пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях. 

Булгару Наталія Борисівна

старший викладач

bulgarunat@gmail.com

Старший викладач кафедри загальної підготовки Одеської державної академії технічного регулювання та якості, викладає дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням, Практикум з розвитку академічного іншомовного мовлення, Практикум з удосконалення іншомовної компетенції для майбутніх фахівців технічних спеціальностей,  що спрямовані на формування та розвиток у здобувачів вищої технічної освіти іншомовних компетентностей: здатність до пошуку, обробленню та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук; здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою; здатність до самостійного освоєння сучасних методів дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності; здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності; здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі, які наразі є найактуальними при підготовці сучасного конкурентоспроможного фахівця у сфері якості в Україні. ; автор більше 30 наукових праць, 1 монографії, керівник студентського наукового гуртка з розвитку навичок академічного іншомовного мовлення, член асоціації українських германістів (АУГ).

Коло наукових інтересів: педагогіка і психологія, питання теорії і практики професійної освіти, філософія освіти; розвиток навичок академічного іншомовного мовлення, категорійна граматика; поглиблена робота з науковими текстами, як засіб розвитку дослідницької компетентності та становлення морально-етичного ідеалу доброчесності сучасного фахівця та науковця; актуальні проблеми лексикології, типи та структури практичних занять зі словесності, використання інтерактивних технологій на заняттях з удосконалення іншомовної компетентності, інноваційні форми роботи по підготовці викладача-філолога. 

Смаглюк Геннадій Геннадійович

старший викладач

madcat.odessaua.88@gmail.com

Старший викладач кафедри електроніки та мікросистемної техніки, Одеської державної академії технічного ,регулювання та якості. Автор більше 20 наукових праць, 1 монографії, 1 патенту, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: педагогіка, філософія освіти, радіоелектроніка, мікропроцесорна техніка, імітаційне дослідження та математичне моделювання радіолокаційного розпізнавання цілей з використанням широкосмугового ЛЧМ-сигналу та ФАР, моделювання отримання двох- та трьохвимірних радіолокаційних зображень за допомогою фазового (інтерферометричного) методу в сполученні з інверсним синтезуванням апертури. 

Шевельова Інна Олександрівна

викладач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань ОДАТРЯ

shevelovainna@gmail.com

Викладач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань Одеської державної академії технічного регулювання та якості, автор наукових статей, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, акредитація вимірювальних лабораторій, технічні аспекти сфери захисту прав споживачів. 

Волянський Сергій Володимирович

старший викладач

sergey.v2003@gmail.com

Старший викладач Кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій.

Більш ніж 18,5 років викладає дисципліни: Інформатика, Обчислювальна техніка та програмування, Комп’ютерне моделювання, Інженерна та комп’ютерна графіка, Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем, Апаратне програмування.

Проводить підвищення кваліфікації викладачів щодо застосування новітнього комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, підготовчі курси для викладачів з розвитку впровадження та використання електронних засобів тестування навчальних досягнень здобувачів освіти всіх рівнів; маю навички у реалізації системи внутрішньої кібер безпеки; кожного року забезпечую роботу приймальної комісії за допомогою електронного обігу документацій.

Коло наукових інтересів: методологія наукового пізнання задля створення цілісної наукової картини світу майбутніх інженерів.