Шановні друзі!

     Я рада вітати Вас на освітньо-науковому порталі «Педагогічна майстерність викладача вищої школи».
   Сподіваюсь, що використання даного ресурсу допоможе Вам дістати вичерпну інформацію про наш Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості, а також можливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних працівників вищої школи, ознайомитися з нашими досягненнями.
    Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості (НДІ ПЗЯО ОДАТРЯ), був створений як структурний підрозділ Одеської державної академії технічного регулювання та якості за рішенням Вченої ради наказом ректора ОДАТРЯ у 2019 році з метою:
   – організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних і теоретичних, методичних і практичних проблем забезпечення якості освіти;
   – популяризації та впровадження результатів наукових досліджень, удосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистісної педагогічної майстерності як системи педагогічних компетентностей та творчої спроможності викладачів ЗВО;
    – сприяння соціально-економічному, політично-правовому та духовно-культурному розвитку суспільства шляхом розроблення та впровадження в освітню практику науково-методичного, психолого-педагогічного забезпечення розвитку національної системи освіти, її входження у європейський простір освіти та європейський дослідницький простір, а також надання консультаційної та науково-експертної підтримки у галузі якості навчання і викладання закладам освіти відповідних рівнів;
    – координації діяльності структурних підрозділів ОДАТРЯ щодо проведення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень та виконання науково-дослідно-технічних робіт і проектів з проблем забезпечення якості освіти;
     – розповсюдження досвіду ОДАТРЯ у сфері якості освіти та підвищення якості освіти як безпосередньо в ОДАТРЯ, так і інших закладах освіти шляхом: підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів та інших працівників сфери освіти; організації умов для становлення, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності фахівців, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та освітньої діяльності, проведення навчання керівного персоналу підприємств, організацій та об’єднань громадян, зацікавлених у вирішенні проблем забезпечення та підвищення якості освіти.
    Зауважу, що підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації наразі є актуальним не тільки для викладачів ЗВО. На моїх авторських семінарах-тренінгах з основ педагогічної майстерності за минулі роки підвищили кваліфікацію, одержали сертифікати «Педагога-майстра» більш ніж 300 осіб. Серед слухачів було багато представників професій, для яких фахова діяльність у системі «людина – людина» невід’ємно пов’язана з педагогічною майстерністю. Це професійні судді, адвокати, практикуючі психологи, тренери тощо. Адже сама теорія фундатора педагогічної майстерності І.А. Зязюна не має аналогів у світі, її інноваційність, педагогічна ефективність та вагомість результатів впровадження зумовили її швидке поширення у вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті (Білорусь, Канада, Китай, Польща, Франція, Японія, Росія та інші країни).
    В умовах реформування системи освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного піднесення самоцільної особистості як майбутнього фахівця так і викладача. Нині Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти ОДАТРЯ є єдиним у нашому регіоні осередком де освітяни, управлінці, всі хто є дотичним до професійної підготовки фахівця-професіонала мають можливість на науково-психопедагогічних засадах розвивати та удосконалювати педагогічну майстерність, основою якої є Педагогіка Добра.
    Наш Інститут також надає освітні та інформаційно-консультативні послуги з підвищення кваліфікації у сферах психопедагогічної діагностики, корекції, особистісного та професійного саморозвитку педагога.
   Програми семінарів-тренінгів з розвитку педагогічної майстерності надають можливості практикуватися у збагаченні ціннісного досвіду, обмінюватися поглядами та знаннями, знаходити порозуміння з представниками інших поколінь та пізнавати себе за допомогою чітко сфокусованих імітаційних ігор та ситуацій. Такі тренінгові заняття є варіантом груп «емпатійного професійного спілкування» у режимі реального часу. Адже своєрідність педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог завжди творить на живому «людському матеріалі», втілення його задумів пов’язане із безпосередньою взаємодією з людьми – тонкою внутрішньою роботою на ґрунті багатоступеневого емоційного усвідомлення ціннісного досвіду.
    Інститут також займається випуском збірника наукових праць випускників курсів підвищення кваліфікації, де публікуються результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі педагогіки, здійснених авторами із зазначених проблем; розкриваються педагогічні, психологічні, історичні та соціальні аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства, педагогіки та історії, рецензії та наукові праці. З архівом випусків можна ознайомитися за посиланням.
    Культура народу і держави є найважливішим із показників його прогресу завдяки особливій місії Педагога, який творить найбільшу, найвагомішу, найнеобхіднішу цінність – Людину. Саме педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі) визначає ефективність поступу сучасної української освіти, за рахунок «опочуттєвлення», «олюднення» професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога. Саме тому надзавданням нашого Інституту є допомога молодим освітянам в усвідомленні свого призначення та сенсу, гармонізації власного життя на сучасному етапі розвитку цивілізації.

З повагою,
директор НДІ ПЗЯО ОДАТРЯ,
доктор педагогічних наук, професор
Алла Семенова

 Шановні друзі!

Я рада вітати Вас на освітньо-науковому порталі «Педагогічна майстерність викладача вищої школи».
Сподіваюсь, що використання даного ресурсу допоможе Вам дістати вичерпну інформацію про наш Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості, а також можливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних працівників вищої школи, ознайомитися з нашими досягненнями.
Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти Одеської державної академії технічного регулювання та якості (НДІ ПЗЯО ОДАТРЯ), був створений як структурний підрозділ Одеської державної академії технічного регулювання та якості за рішенням Вченої ради наказом ректора ОДАТРЯ у 2019 році з метою:
– організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних і теоретичних, методичних і практичних проблем забезпечення якості освіти;
– популяризації та впровадження результатів наукових досліджень, удосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистісної педагогічної майстерності як системи педагогічних компетентностей та творчої спроможності викладачів ЗВО;
– сприяння соціально-економічному, політично-правовому та духовно-культурному розвитку суспільства шляхом розроблення та впровадження в освітню практику науково-методичного, психолого-педагогічного забезпечення розвитку національної системи освіти, її входження у європейський простір освіти та європейський дослідницький простір, а також надання консультаційної та науково-експертної підтримки у галузі якості навчання і викладання закладам освіти відповідних рівнів;
– координації діяльності структурних підрозділів ОДАТРЯ щодо проведення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень та виконання науково-дослідно-технічних робіт і проектів з проблем забезпечення якості освіти;
– розповсюдження досвіду ОДАТРЯ у сфері якості освіти та підвищення якості освіти як безпосередньо в ОДАТРЯ, так і інших закладах освіти шляхом: підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів та інших працівників сфери освіти; організації умов для становлення, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності фахівців, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та освітньої діяльності, проведення навчання керівного персоналу підприємств, організацій та об’єднань громадян, зацікавлених у вирішенні проблем забезпечення та підвищення якості освіти.
Зауважу, що підвищення педагогічної та управлінської кваліфікації наразі є актуальним не тільки для викладачів ЗВО. На моїх авторських семінарах-тренінгах з основ педагогічної майстерності за минулі роки підвищили кваліфікацію, одержали сертифікати «Педагога-майстра» більш ніж 300 осіб. Серед слухачів було багато представників професій, для яких фахова діяльність у системі «людина – людина» невід’ємно пов’язана з педагогічною майстерністю. Це професійні судді, адвокати, практикуючі психологи, тренери тощо. Адже сама теорія фундатора педагогічної майстерності І.А. Зязюна не має аналогів у світі, її інноваційність, педагогічна ефективність та вагомість результатів впровадження зумовили її швидке поширення у вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті (Білорусь, Канада, Китай, Польща, Франція, Японія, Росія та інші країни).
В умовах реформування системи освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації науково-педагогічних та інженерно-педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного піднесення самоцільної особистості як майбутнього фахівця так і викладача. Нині Науково-дослідний інститут проблем забезпечення якості освіти ОДАТРЯ є єдиним у нашому регіоні осередком де освітяни, управлінці, всі хто є дотичним до професійної підготовки фахівця-професіонала мають можливість на науково-психопедагогічних засадах розвивати та удосконалювати педагогічну майстерність, основою якої є Педагогіка Добра.
Наш Інститут також надає освітні та інформаційно-консультативні послуги з підвищення кваліфікації у сферах психопедагогічної діагностики, корекції, особистісного та професійного саморозвитку педагога.
Програми семінарів-тренінгів з розвитку педагогічної майстерності надають можливості практикуватися у збагаченні ціннісного досвіду, обмінюватися поглядами та знаннями, знаходити порозуміння з представниками інших поколінь та пізнавати себе за допомогою чітко сфокусованих імітаційних ігор та ситуацій. Такі тренінгові заняття є варіантом груп «емпатійного професійного спілкування» у режимі реального часу. Адже своєрідність педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог завжди творить на живому «людському матеріалі», втілення його задумів пов’язане із безпосередньою взаємодією з людьми – тонкою внутрішньою роботою на ґрунті багатоступеневого емоційного усвідомлення ціннісного досвіду.
Інститут також займається випуском збірника наукових праць випускників курсів підвищення кваліфікації, де публікуються результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі педагогіки, здійснених авторами із зазначених проблем; розкриваються педагогічні, психологічні, історичні та соціальні аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства, педагогіки та історії, рецензії та наукові праці. З архівом випусків можна ознайомитися за посиланням.
Культура народу і держави є найважливішим із показників його прогресу завдяки особливій місії Педагога, який творить найбільшу, найвагомішу, найнеобхіднішу цінність – Людину. Саме педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі) визначає ефективність поступу сучасної української освіти, за рахунок «опочуттєвлення», «олюднення» професійних знань і вмінь саме завдяки діям Педагога. Саме тому надзавданням нашого Інституту є допомога молодим освітянам в усвідомленні свого призначення та сенсу, гармонізації власного життя на сучасному етапі розвитку цивілізації.

З повагою,
директор НДІ ПЗЯО ОДАТРЯ,
доктор педагогічних наук, професор
Алла Семенова

Професійна педагогіка

Професійна педагогіка

 

Відгуки

Мені було дуже корисно і цікаво, за цей курс я отримав безцінні навички педагога, які неодмінно будуть використані у подальшому житті, адже правильно донести інформацію буде необхідним не тільки для того, щоб навчити, але і у звичайній буденній розмові.


Ходневич Дмитро (ЗХФ-161)   


17.06.2022  

Сьогодні відбулось останнє заняття курсу і мені дуже сподобалось згадувати усі зустрічі, які в нас були, та сформовувати «картинку знань», які ми отримали після прослуханя лекцій. Після занять-діалогів мені стало набагато легше представляти себе у колі незнайомих людей; я навчилась правильно та коректно висловлювати свою думку, щоб це було цікаво та красиво; стала зрозумілішою система оцінювання студентів. Заняття дуже сподобались та залишили після себе тільки приємні спогади.


Єгорова Катерина ХФ-171   


16.06.2022  

Даний курс був незвичним для мене і запам'ятався великою кількістю інтерактиву як з викладачем, так і з іншими студентами. Було корисним проведення ретроспективи наших занять і рефлексій. Мені було цікаво послухати виступи колег з прочитання та обговорення авторських есе.


Дунай Андрій РЕ-171   


16.06.2022  

Сьогодні ми ностальгували за заняттями, які вже пройшли... Корисним було і почути інших, і замислитися самій, чому саме мені подобалися ці заняття курсу «Професійна педагогіка» та які саме зміни сталися зі мною у професійному сенсі. Ці заняття допомогли мені спокійніше ставитися до виступів перед аудиторією; допомогли вільно виходити із зони комфорту, коли цього потребує ситуація; усвідомити відповідальність діяльності викладача та приміряти на себе цю роль. Ми навчилися давати влучні та коректні коментарі щодо роботи інших та навчилися приймати критику самі. Ці заняття запам‘ятаються як лекції дещо незвичного формату, коли не тільки студенти чули викладача, а й викладач хотів та мав змогу почути нас. Дякую за цей досвід!


Корнієнко Юлія, ХО-171   


16.06.2022  

Протягом цього семестру, вивчаючи курс «Професійна педагогіка» мені сподобалось Все! Я дізнався багато нового відносно педагогіки і того, як попередити професійну деформацію, дізнався як правильніше вести себе в ролі викладача та як уникати найбільш частих помилок молодих викладачів.


Хименко Михайло РФ-171   


16.06.2022  

Тренінги / Майстер-класи

тренінги

Новини/Блог

Шановні колеги-освітяни, науковці, викладачі вищої школи, шановні студенти!

В освітньо-інформаційному, науково-популярному періодичному виданні, яке виходить за підтримки Національної академії педагогічних наук України – Всеукраїнській газеті «Освіта і суспільство» № 5 (50) 2022 (https://naps.gov.ua/ua/press/ois/2755/) – надруковано інформаційне повідомлення доктора педагогічних наук, професора Алли Василівни Семенової «Я – МОЖУ!» про наш освітянський внесок у боротьбу проти російських загарбників – створення тематичних випусків відео-контенту на YouTube каналі «Alla Semenova UA» академічно-методичних діалогів «ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН» із авторитетними і компетентними освітянами України.

Випуск 10 “ПЕДАГОГІЧНА МІСІЯ ФІЛОСОФІЇ”

Шановні колеги-освітяни, шановні студенти! Десятий випуск відео із серії “ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН” уже на нашому YouTube каналі «Alla Semenova UA». Тема випуску 10: “ПЕДАГОГІЧНА МІСІЯ ФІЛОСОФІЇ” Гість випуску: ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ САУХ – академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України. Переглядайте відео за посиланням: https://youtu.be/4pFmx3OgUU8 Під відео, з дозволу автора, розташовано посилання на науково-методичну, академічну літературу та ресурси у соціальних мережах, які дозволять більш глибоко

Випуск 9 “ПРИСМАК ЗРАДИ”

Шановні колеги-освітяни, шановні студенти! Дев’ятий випуск відео із серії “ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН” уже на нашому YouTube каналі «Alla Semenova UA». Тема випуску 9: “ПРИСМАК ЗРАДИ” Гість випуску: ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОКАЛЬЧУК – соціальний та військовий психолог, член Правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Переглядайте відео за посиланням: https://youtu.be/uE1Aqb8gups Під відео, з дозволу автора, розташовано посилання на науково-методичну, академічну літературу та ресурси у соціальних мережах, які дозволять більш глибоко ознайомитись з проблематикою випуску, одержати

Наші праці

Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць

Професійна педагогіка

Професійна педагогіка

Відгуки

Мені було дуже корисно і цікаво, за цей курс я отримав безцінні навички педагога, які неодмінно будуть використані у подальшому житті, адже правильно донести інформацію буде необхідним не тільки для того, щоб навчити, але і у звичайній буденній розмові.


Ходневич Дмитро (ЗХФ-161)   


17.06.2022  

Сьогодні відбулось останнє заняття курсу і мені дуже сподобалось згадувати усі зустрічі, які в нас були, та сформовувати «картинку знань», які ми отримали після прослуханя лекцій. Після занять-діалогів мені стало набагато легше представляти себе у колі незнайомих людей; я навчилась правильно та коректно висловлювати свою думку, щоб це було цікаво та красиво; стала зрозумілішою система оцінювання студентів. Заняття дуже сподобались та залишили після себе тільки приємні спогади.


Єгорова Катерина ХФ-171   


16.06.2022  

Даний курс був незвичним для мене і запам'ятався великою кількістю інтерактиву як з викладачем, так і з іншими студентами. Було корисним проведення ретроспективи наших занять і рефлексій. Мені було цікаво послухати виступи колег з прочитання та обговорення авторських есе.


Дунай Андрій РЕ-171   


16.06.2022  

Сьогодні ми ностальгували за заняттями, які вже пройшли... Корисним було і почути інших, і замислитися самій, чому саме мені подобалися ці заняття курсу «Професійна педагогіка» та які саме зміни сталися зі мною у професійному сенсі. Ці заняття допомогли мені спокійніше ставитися до виступів перед аудиторією; допомогли вільно виходити із зони комфорту, коли цього потребує ситуація; усвідомити відповідальність діяльності викладача та приміряти на себе цю роль. Ми навчилися давати влучні та коректні коментарі щодо роботи інших та навчилися приймати критику самі. Ці заняття запам‘ятаються як лекції дещо незвичного формату, коли не тільки студенти чули викладача, а й викладач хотів та мав змогу почути нас. Дякую за цей досвід!


Корнієнко Юлія, ХО-171   


16.06.2022  

Протягом цього семестру, вивчаючи курс «Професійна педагогіка» мені сподобалось Все! Я дізнався багато нового відносно педагогіки і того, як попередити професійну деформацію, дізнався як правильніше вести себе в ролі викладача та як уникати найбільш частих помилок молодих викладачів.


Хименко Михайло РФ-171   


16.06.2022  

Тренінги / Майстер-класи

тренінги

Новини/Блог

Шановні колеги-освітяни, науковці, викладачі вищої школи, шановні студенти!

В освітньо-інформаційному, науково-популярному періодичному виданні, яке виходить за підтримки Національної академії педагогічних наук України – Всеукраїнській газеті «Освіта і суспільство» № 5 (50) 2022 (https://naps.gov.ua/ua/press/ois/2755/) – надруковано інформаційне повідомлення доктора педагогічних наук, професора Алли Василівни Семенової «Я – МОЖУ!» про наш освітянський внесок у боротьбу проти російських загарбників – створення тематичних випусків відео-контенту на YouTube каналі «Alla Semenova UA» академічно-методичних діалогів «ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН» із авторитетними і компетентними освітянами України.

Випуск 10 “ПЕДАГОГІЧНА МІСІЯ ФІЛОСОФІЇ”

Шановні колеги-освітяни, шановні студенти! Десятий випуск відео із серії “ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН” уже на нашому YouTube каналі «Alla Semenova UA». Тема випуску 10: “ПЕДАГОГІЧНА МІСІЯ ФІЛОСОФІЇ” Гість випуску: ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ САУХ – академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України. Переглядайте відео за посиланням: https://youtu.be/4pFmx3OgUU8 Під відео, з дозволу автора, розташовано посилання на науково-методичну, академічну літературу та ресурси у соціальних мережах, які дозволять більш глибоко

Випуск 9 “ПРИСМАК ЗРАДИ”

Шановні колеги-освітяни, шановні студенти! Дев’ятий випуск відео із серії “ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОГЛЯДИ ОСВІТЯН” уже на нашому YouTube каналі «Alla Semenova UA». Тема випуску 9: “ПРИСМАК ЗРАДИ” Гість випуску: ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОКАЛЬЧУК – соціальний та військовий психолог, член Правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Переглядайте відео за посиланням: https://youtu.be/uE1Aqb8gups Під відео, з дозволу автора, розташовано посилання на науково-методичну, академічну літературу та ресурси у соціальних мережах, які дозволять більш глибоко ознайомитись з проблематикою випуску, одержати

Наші праці

Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць
Збірник наукових праць