Вимоги до публікації

   До опублікування у збірнику наукових праць «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися у наукових виданнях.
   Матеріали подаються українською або англійською мовами у друкованому вигляді та на електронному носії. Обсяг статті – 10-12 сторінок. Основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см.

Вимоги до оформлення анотацій:

 • анотація українською мовою – до 10 рядків тексту, обов’язково 5-7 ключових слів;
 • анотація англійською мовою – до 10 рядків, обов’язково 5-7 ключових слів.

Структура основного тексту статті:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими теоретичними чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми:
  • посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10];
  • сторінки відділяються комою і літерою «с.» [3, с. 35];
  • кілька джерел розділяються крапкою з комою [4, с. 35; 8; 11, с. 2-45].
 1. Формування цілей статті (постановка завдання).
 2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 3. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

   Список використаних джерел подається спочатку мовою оригіналу. Після переліку джерел зазначається підзаголовок «Bibliography» і подається перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел, після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).
   Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використовувати онлайн-сервіси (наприклад: translit.kh.uat; http://translit.ayho.org.ua – для україномовних джерел; http://translit.ru/ – для російськомовних джерел).
   Англомовні джерела не транслітеруються.

До статті додаються:

 • відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, телефон (службовий, мобільний), e-mail;
 • одна рецензія на статтю, підписана кандидатом чи доктором педагогічних наук (для авторів без наукового ступеня).

   Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал (за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей).

   Статті надсилати на електронну пошту : semenova.alla.vasilivna@gmail.com