Публікації проф. А.В. Семенової


Publications Prof. A.V. Semenova
                  

                                    Монографії – Monographs

 

1. Семенова Алла. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії: Монографія./ Алла Семенова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 436 с. (Value measurement of the experience of subjects of pedagogical action – in Ukrainian).

У монографії висвітлюються, досліджуються підходи щодо розв’язання наявних протиріч у такий важливій сфері сучасного соціального буття, як удосконалення ціннісного досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних здобутків І.А. Зязюна, де наскрізною ідеєю розвитку педагогічної майстерності особистості розцінено гармонійність Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. У книзі, спираючись на конструктивний досвід української наукової школи педагогічної майстерності, розкрито загальні теоретико-методологічні витоки і змістові лінії вдосконалення ціннісного досвіду суб’єктів педагогічної взаємодії в освітньо-виховному просторі. Новизна підходів пов’язана із використанням ключових ідей психопедагогіки як інтегративної науки про гносеологічні засади професійної діяльності педагога-майстра щодо гармонійного розвитку особистості учня; педології – недооціненої і досі “науки про дітей” унікальної, багатогранної, але при цьому неподільно інтегрованої науки про концептуалізацію розвитку дитини. Конструктивність такого підходу вбачається, насамперед, у цілісному поєднанні та використанні новітніх здобутків, як природничих так і гуманітарних наук щодо пояснення новопосталих педагогічних явищ сучасної освітньої сфери.
    Видання адресоване слухачам факультетів післядипломної освіти й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентам і викладачам, аспірантам, усім тим, хто особистісно-професійно дотичний до освітянської сфери, опікується гуманізацією і демократизацією українського соціуму, становленням національної освітянської еліти.

 

2. Старостіна О. В. Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні : монографія / Старостіна О. В.; за заг. ред. Семенової А. В. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 154 с., С. 6–12 (Передмова редактора). (Professional skills in the system of professional development of teachers in England and Ukraine – in Ukrainian).

У монографії викладено теоретичні основи розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії та Україні. Розкрито сутність основних понять з проблеми дослідження, обґрунтовано організаційно-педагогічні особливості сучасних моделей навчання у системі підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. На ґрунті діахронічного аналізу розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії та в Україні висвітлено перспективи творчого використання досвіду Англії в системі післядипломної педагогічної освіти України. У книзі, спираючись на досвід української наукової школи фундатора педагогічної майстерності І. Зязюна, розкрито дидактичні особливості практико-орієнтованої моделі розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів Е. Стоунса схарактеризовано базові ідеї психопедагогіки, презентовано рекомендації щодо розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів з урахуванням механізмів функціонування полікультурного освітнього простору.
    Для слухачів факультетів післядипломної освіти й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів, аспірантів, педагогічних працівників.

 

3. Семенова АллаПарадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів: монографія. / Алла Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с. (Paradigmatic modeling in the training of future teachers – in Ukrainian).

У монографії висвітлюються науково-методологічно обґрунтовані шляхи вирішення актуальних проблем теорії і методики професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням досягнень сучасної педагогіки; в узагальненому вигляді викладається матеріал щодо питань організаційно-педагогічної діяльності викладача вищої школи з позицій синергетичної парадигми, застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу, реалізація відповідних моделей-концептів, моделювання образу ідеалізованої особистісно-професійної парадигми, проектування й розробки освітніх маршрутів, подолання пізнавально-психологічних бар’єрів. При розкритті концепції парадигмального моделювання використовуються ідеї постнекласичної методології: освітній простір педагогічного навчального закладу та освітнє середовище розглядаються як відкриті нелінійні системи. Зміст монографії забезпечує підготовку педагогічних кадрів вищої кваліфікації по етапах парадигмального моделювання з конкретизацією специфіки фрактального принципу гомоморфізму, самоподібності складних системних педагогічних об’єктів (середовищ).
    Видання адресоване аспірантам, магістрантам, слухачам факультетів післядипломної освіти й підвищення кваліфікації, студентам педагогічних навчальних закладів, а також може використовуватися педагогами для самоосвіти.

4. Семенова А. В. Структурно-функціональна модель професійної діяльності вчителів з розвитку творчих здібностей старшокласників та її реалізація. / А. В. Семенова // Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України : монографія / упоряд. : В. Г. Орищенко, І. М. Богданова, А. В. Семенова та ін. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. – С. 64–98. (Structural-functional model of professional activity of teachers for the development of creative abilities of high school students and its implementation – in Ukrainian).

 

Підручники, посібники та навчально-довідникові матеріали – Text-books

 

1. Семенова А. В. Професійна педагогіка: Підручник. / Авт. : А. В. Семенова, О. В. Грабовський, Л. В. Коломієць, О. С. Савєльєва, В. Ф. Яні; за заг. ред. А. В. Семенової. – Одеса: Бондаренко М. О., 2020. – 575 с. Рекомендовано Інститутом вищої освіти НАПН України (протокол № 14/3 від 27.12.2019). (Professional Pedagogy: Textbook – in Ukrainian).

    У підручнику викладено загальні засади професійної педагогіки: предмет, функції, особливості проведення досліджень у професійній освіті; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання у закладі вищої освіти, контролю і оцінювання якості навчально-професійних досягнень студентів; висвітлено питання стандартизації і освітніх вимірювань у вищій школі. Матеріал викладено на засадах студентоцентрованої, компетентнісної освіти. Формуванню педагогічних компетентностей, навичок навчання і викладання сприятимуть діалогічний стиль інформаційного, рефлексивного та практичного блоків, додатки та предметний покажчик.
    Для студентів-магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, розробників освітніх програм та освітніх компонент, аспірантів, методистів вищої школи.

2. Семенова А. В., Мельник С.М. Мистецтво мовлення сучасного педагога: навч. посібник. / Алла Василівна Семенова, Світлана Михайлівна Мельник. – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 308 с. (The art of speech of a modern teacher – in Ukrainian).

    У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний, методико-практичний матеріал із формування й розвитку культури та техніки мовлення сучасного педагога, уміщений у підручниках, посібниках, окремих наукових і наукοвο-пοпулярних виданнях. Висвітлено підходи зі вдοскοналення педагοгічнοгο мовлення, зокрема οсοбливу увагу приділено психοакустичнοму та психοлінгвістичнοму аспектам. У книзі зібрано та впорядковано більше 250 вправ, дидактичних ігор, тренінгів, спрямованих на розвиток і вдοскοналення мοвленнєвοгο апарату, щο дасть практичну можливість педагοгοві «шліфувати» професійне мовлення; зосереджено увагу на методиці роботи зі скоромовками: наведено маловідомі українські народні та авторські скоромовки підвищеної складності. Крім тοгο, увагу приділено οратοрськοму мистецтву в педагοгічнοму мοнοлοзі та бесіді, οписанο ключοві вимоги і рекомендації щодо підготовки до виступів; застосування специфічних технік особистісно-професійного вдосконалення в контексті розвитку культури мовлення педагога: аутотренінгу, медитації, навіювання. Зміст практичних завдань зумовлений діяльніснο-кοмунікативним підхοдοм дο навчання і спрямований на рοзвитοк прοдуктивнοї діяльності педагога.
    Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, щο прагнуть удοскοналити власне професійне мовлення, а також може бути корисний пересічному мовцю як самовчитель з удοскοналення техніки мовлення.

3. Основи психології і педагогіки: навч. посібник. / [А. В. Семенова, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін, А. М. Ващенко] ; за ред. А. В. Семенової. — [2-е вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 341 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН від 16.05.05 № 14/18.2-1090) (Fundamentals of psychology and pedagogy – in Ukrainian).

    Навчальний посібник за змістом відпоівідає програмі курсу „Основи психології і педагогіки”. Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини; психічні процеси та вольова сфера особистості; особистість та управління процесом її формування; особистість і колектив, розкриваються положення «Я-концепції»; предмет та завдання педагогіки; особистісно орієнтовне виховання; види виховання; сутність і структура професійної діяльност. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел. Для студентів непедагогічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією і педагогікою.

4. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 495 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН від 06.08.02 № 1/11-2693). (Pedagogy of high school – in Ukrainian).

    У навчальному посібнику розглядаються предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання студентів, їх самостійна робота, нові технології і комплексні форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки вчителя, специфіці професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту та самоменеджменту. Висвітлюються різноманітні аспекти виховної роботи зі студентською молоддю, організація морального, правового, економічного та естетичного виховання. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів-методистів, усіх, кого цікавить педагогіка вищої школи.

5. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. – Одеса : Пальміра, 2006. – 364 с. (Dictionary-guide to professional pedagogy – in Ukrainian, in English).

    Книга містить понад 800 статей (термінів) у яких визначено сутність наукових понять з професійної педагогіки з перекладом термінів англійською мовою. До нього входять і складені терміни, що являють собою сполучення декількох. Словник містить найостанніші досягнення педагогічної думки і професійної термінології, що опрацьовані за сучасним правописом української мови з дотриманням основних принципів укладання. Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, ад’юнктів, наукових працівників, викладачів, учителів загальноосвітніх шкіл та широке коло читачів.

6. Семенова А. В. Розумове та інтелектуальне виховання студентської молоді // Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посібник. ; за заг. ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса : Фенікс, 2006. – 288 с. (Mental and intellectual education of student youth – in Ukrainian).

    У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах освіти. Розкрито загальнолюдський і національний характер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної роботи. Подано основні види діяльності з морального, духовного, громадянського, правового, екологічного, статевого, розумового, трудового, економічного, фізичного, естетичного, емоційного, особистісно зорієнтованого виховання, а також самовиховання студентів, підготовки їх до сімейного життя. Визначено основні завдання, які постають перед студентами ВЗО, викладачами і кураторами академічних студентських груп, органами студентського самоврядування щодо виховної роботи зі студентською молоддю. Подано рекомендовані завдання для організації самостійної роботи, а також список використаної і рекомендованої літератури. Для викладачів, кураторів груп вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів.

7. Семенова Алла. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг): навч.-метод. посіб. / Алла Василівна Семенова. – Одеса : СВД Черкасов М. П., 2006. – 130 с.(Development of professional competence of specialists by means of paradigmatic modeling (interactive training) – in Ukrainian).

    У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні й методичні засади розвитку професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання. Викладено основні ідеї, філософію програми, структурований сценарій занять спецкурсу „Основи професійної компетентності фахівця”. Посібник розкриває питання змісту, організації та проведення інтерактивних тренінгів щодо професійної підготовки майбутніх фахівців, містить окремі авторські та адаптовані до реального навчально-виховного процесу інтерактивні методики, що не знайшли свого висвітлення в посібниках з педагогіки, професійної педагогіки, педагогіки вищої школи. Завдання і вправи доповнено практичними рекомендаціями та інформаційним матеріалом. Адресовано викладачам навчально-виховних закладів усіх типів, студентам-старшокурсникам, аспірантам, магістрантам, керівникам освітніх організацій.

8. Основи психології і педагогіки: навч. посібник. / А. В. Семенова, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін. – К. : Знання, 2006. – 319 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН від 16.05.05 № 14/18.2-1090). (Fundamentals of psychology and pedagogy – in Ukrainian). 

 

9. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – С. 331–340. Рекомендовано МОН України (Лист МОН від 06.08.02 № 1/11-2693). (Pedagogy of high school – in Ukrainian).

 

10. Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: навч.-метод. посібник. [для студ. непедагогічних спец.] / Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова, А. В. Семенова. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – 99 с. (Fundamentals of psychology and pedagogyin Ukrainian).

 

11. Семенова А. В. Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень. / А. В. Семенова // Педагогіка вищої школи : навч. посібник. / [І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова, А. В. Семенова та ін.]. – Одеса : ПДПУ ім. Ушинського, 2002. – 346 с. (The specifics of the teacher’s professional activity in the development of student motivation for the success of educational achievementsin Ukrainian)

    У навчальному посібнику розглядається предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання студентів, їх самостійна робота, нові технології навчання і комплексні форми організації навчання, питання виховання студентів. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів-методистів.

 

12. Семенова А. В. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу: навч. посібник. [для студ. пед. закл. освіти та вчителів природ.-матем. циклу загальноосвітніх шкіл]. / Алла Василівна Семенова. – Одеса : Друк, 2001. – 207 с. Рекомендовано МОН України (Лист МОН від 15.11.01 № 14/18.2-1666). (Organization and management of the creative activity of high school students in the lessons of the natural and mathematical cycle in Ukrainian)

    Навчальний посібник містить основні теми спецкурсу «Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу» в межах вузівського курсу «Педагогіка сучасної школи». Розглядаються механізми розвитку творчих здібностей старшокласників, готовність учителя до професійної діяльності в даному напрямку, обґрунтовується структурно-функціональна модель управління процесом розвитку творчих здібностей старшокласників на матеріалі уроків природничо-математичного циклу; конкретизується та обґрунтовується структура творчої діяльності учнів старших класів; розроблено комплексну методику діагностики рівнів розвитку творчих здібностей учнів; конкретизовано концепцію формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності шляхом розробки авторської моделі оновлення змісту, форм та методів загально-педагогічної та методичної підготовки; обґрунтовано необхідність виховання творчої особистості майбутнього вчителя, як провідного чинника формування творчого потенціалу зростаючого покоління. Для студентів педагогічних закладів освіти та вчителів природничо-математичного циклу загальноосвітніх шкіл.

 
 
 
 
 
 
 
 

                           Статті – Papers

1. Semenova, A., Hrabovskyi, O., & Yani, V. (2021). The markers of quality of the educational process of higher education institutions in modern realities: the ‘ideological triad’ of the study of the value experience formation. Education: Modern Discourses, (4), 122-134. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-12 (МАРКЕРИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ: «ІДЕОЛОГІЧНА ТРІАДА» ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО ДОСВІДУ ).

2. Bondarenko, V., Semenova, A., & Vysotska, T. (2021). Processes of reforming the educational policy of Ukraine and the countries of the European Union: a comparative analysis. EUREKA: Social and Humanities, (6), 52-67. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2021.002195 (Сучасні процеси реформування освітньої політики України та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз)

3. Бондаренко Віктор, Єршова-Бабенко Ірина, Семенова Алла. Особистісний вимір вищої освіти: актуалізація контенту людиномірності та цифровізації. / Віктор Дмитрович Бондаренко, Ірина Вікторівна Єршова-Бабенко, Алла Василівна Семенова . // Вища школа : науково-практичне видання. – 2021 – № 7-8 (204). – С. 7–30.

4. Назаренко О.А., Семенова А.В. Значущість якості підготовки фахівців інженерних спеціальностей в аспекті експоненціального росту інновацій у сфері нано-біо-інформаційно-когнітивних конвергентних технологій. / Олександр Аскольдович Назаренко, Алла Василівна Семенова // «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») – Випуск No 1(1) 2021 – Київ – 2021. – 113 с., С. 58-77. 

5. Бондаренко В.Д., Савєльєва О.С., Семенова А. В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди або проектування робочих програм навчальних дисциплін. / В.Д. Бондаренко, О.С. Савєльєва, А. В. Семенова. // Вища школа : науково-практичне видання. – 2021. – № 1-2 (198). – С. 75–96. 

6. Семенова А. В. Філософські імперативи людиномірності та цифровізації в аспекті стратегічного розвитку освітньої політики України. / А. В. Семенова. // Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн – конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ). – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021 – 358 с., – С. 120-130.  

7. Коломієць Л. В., Семенова А. В. Дистанційне навчання та якість освіти: парадигмальна криза людиноцентризму освітньої політики або про роль особистості педагога. / Л. В. Коломієць, А. В. Семенова. // Вища школа : науково-практичне видання. – 2020. – № 11-12 (196). – С. 7–29.

8. Семенова А. В. Педагогічна майстерність Івана Зязюна – запорука єдності мети дистанційного навчання і якості освіти. / А. В. Семенова. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VІ науково-практичної конференції 28-29 травня 2020 року. – Х.: НТУ «ХПІ» – Стиль Издат, 2020. – 516 с. – С. 85-94.  

9. Bondarenko Victor, Semenova Alla. Targets of strategic development of educational policy of Ukraine under integration into the European educational area: social and personal dimensions of cultural and historical integrity (Цільові орієнтири стратегічного розвитку освітньої політики України в контексті інтеграції в європейський освітній простір: соціальний та особистісний виміри культурно-історичної цілісності – англ.) / Victor Bondarenko, Alla Semenova // Education: Modern Discourses., – 2020. – № 3– р. 13-26. 

10. Семенова А. В. Психопедагогічні технології розвитку культури і техніки мовлення сучасного лідера. / А. В. Семенова. // «Лідер. Еліта. Суспільство» Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2019. – № 2 – С. 71-86. 

11. Семенова А. В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі. / А. В. Семенова. // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2019 – 2 (29). – С. 40-48.  

12. Семенова А. В. Есе про есе. / Збірник робіт учасників Міжнародного молодіжного конкурсу обдарованої особистості: «Суспільство. Мислення. Розвиток»: академічні есе / за ред. А.В. Семенової – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 112 с. – С.°114-116. 

13. Семенова А. В. Постнекласичний період методологічного виміру єдності нелінійного синтезу знань в аспекті розвитку теорій лідерства. / А. В. Семенова. // «Лідер. Еліта. Суспільство» // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2018. – № 1 – С. 109-123. 

14. Семенова А. В. Підготовка до інноваційної діяльності учителів/викладачів для роботи з обдарованою молоддю в аспекті педагогіки добра І.А. Зязюна. / А. В. Семенова. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали ІV науково-практичної конференції 23-24 травня 2018 року / за заг. ред. Романовського О.Г., – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 328 с. – С. 88–91. 

15. Семенова А. В. Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід. / А. В. Семенова. // ScienceRise: Pedagogical Education –2017/7 – 7 (15). – С. 30-36. 

16. Семенова А. В. Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь. / А. В. Семенова. // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 2. – С. 72–84. 

17. Семенова А. В. Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства. / А. В. Семенова. // «Лідер. Еліта. Суспільство» // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ «ХПІ»,– 2017. – № 1 – С. 109-123.

18. Семенова А. В. Педагогічні техніки сучасного педагога в контексті забезпечення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії. / А. В. Семенова. // European Humanities Studies: State and Society – Slupsk, Poland. – 2016, №4. – Р. 24-36.

19. Семенова А. В. Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна. / А. В. Семенова. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Випуск 45 (1). – С. 88–100.

20. Семенова А. В. Медитация как метод психолого-педагогического самосовершенствования преподавателя высшей школы / Meditation as a method of self-improvement of psycho-pedagogical high school teachers. / А. В. Семенова. // Norwegian Journal of development of the International Science – Oslo, Norway. – 2016, № 1. – Р. 94-100.

21. Семенова А. В. Педагогічна майстерність І.А. Зязюна – маяк для педагогів за покликанням. / А. В. Семенова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – Випуск 42 (46). – С. 56–65.

22. Семенова А. В. Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів – слухачів семінару «Педагогічна майстерність» на основі практичних навичок і ціннісного досвіду / А. В. Семенова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2 –С. 139-152.

23. Семенова А. В. Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору. / А. В. Семенова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельниц. : [б. в.], 2015. – Вип. 2.

24. Семенова А. В. Нелінійна організація керування написанням кваліфікаційних робіт студентів: синергетичний підхід. / А. В. Семенова // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №1.

25. Семенова А. В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне. / А. В. Семенова // Педагогічний процес: Теорія і практика. – 2015. – №1–2. – С. 12–26.

26. Семенова А. В. «Ціннісний досвід»: інтегральна відображаючи-регулятивна характеристика взаємодії людини зі світом. / А. В. Семенова // Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою освітою. – 2015. – № 1 – С. 5–15.

27. Семенова А. В. Категорія «ціннісний досвід» як характеристика взаємодії людини. / А. В. Семенова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №1. – С. 32–40.

28. Семенова А. В. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей. / А. В. Семенова // Вища школа : науково-практичне видання. – 2014. – № 11–12. – С. 52–62.

29. Семенова А. В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід. / А. В. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – № 4. – С. 58–68.  

30. Семенова А. В. Теоретико-методологічні засади розвитку професійної майстерності суддів. / А. В. Семенова // Слово Національної школи суддів України – 2014. – № 3 (8). – С. 127–135.

31. Семенова А. В. Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд. / А. В. Семенова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 61. – С. 88–92.

32. Семенова А. В. Професійні особливості сприйняття викладачів вищої школи. / А. В. Семенова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2010. – Вип. 3 (38). – С. 36–45.

33. Семенова А. В. Психолого-педагогічні засади розвитку особистості у вищому навчальному закладі: мультикультурний аспект. / А. В. Семенова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України – 2010. –С. 183–188. – (Серія „Педагогіка та психологія”).

34. Семенова А. В. Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти. / А. В. Семенова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна” . – 2010. – № 2. – С. 41-45.

35. Семенова А. В. Модель подолання пізнавально-психологічних бар’єрів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : ЕКМО, 2009. – Вип. 2. – С. 255–264.

36. Семенова А. В. Аналіз результатів впровадження системи парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Вип. 1. – Київ : ЕКМО, 2009. – С. 187–196.

37. Семенова А. В. Впровадження експериментальної системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 1. – С. 122–125.

38. Семенова А. В. Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців. / А. В. Семенова // Актуальні проблеми держави і права . – 2009. – Вип. 49. – С. 88-92.

39. Семенова А. В. Застосування діагностичних методик визначення рівня функціонування особистісно-професійних парадигм майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу. / А. В. Семенова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 2 (25). – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – С. 186–196.

40. Семенова А. В. Обґрунтування вибору критеріїв, показників та рівнів оцінки ефективності застосування системи парадигмального моделювання. / А. В. Семенова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 1 (24). – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – С. 158–166.

41. Семенова А. В. Аналіз психолого-педагогічних, історичних тенденцій та теоретичних основ парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти. / А. В. Семенова // Збірник наукових праць. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – № 47/2. – С. 51–54.

42. Семенова А. В. Інтеграційна модель освітнього простору педагогічного навчального закладу в аспекті системного управління якістю підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 406. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 138–144. – (Серія „Педагогіка та психологія”).

43. Семенова А. В. Характеристика продуктивної моделі рефлексії як механізму зміни особистісно-професійної парадигми. / А. В. Семенова // Наука і освіта. – 2008. – № 8–9. – С. 198–202.

44. Семенова А. В. Розробка процесуальної моделі освітнього маршруту як стратегії забезпечення якості підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Вип. 20. Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – С. 188–194. – (Серія „Педагогіка і психологія”).

45. Семенова А. В. Сутність моніторингу успішності функціонування особистісно-професійних парадигм майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : межд. межвузов. сб. научн. работ. – Запорожье : КПУ, 2008. – С. 373–379.

46. Семенова А. В. Змістовна сутність особистісно-професійної парадигми вчителя. / А. В. Семенова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Вип. 4. – Київ : ЕКМО, 2008. – С. 338–347.

47. Семенова А. В. Фрактальність – характеристика системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 25. – С. 235–240. – (Серія : „Педагогіка і психологія”).

48. Семенова А. В. Результати дослідно-експериментальної роботи щодо застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 12. – С. 112–116.

49. Семенова А. В. Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Вища школа : наково-практичне видання. – 2008. – № 11. – С. 52–62.

50. Семенова А. В. Прогностична модель особистісно-професійної парадигми як концепт системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія : педагогіка. – 2008. – № 4. С. – 32–37.

51. Семенова А. В. Парадигмальне моделювання як напрямок підвищення ефективності управління інноваційним освітнім процесом у навчальному закладі. / А. В. Семенова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 335. – (Серія „Педагогіка та психологія”). – Чернівці : Рута, 2007. С. 161–170.

52. Семенова А. В. Інтерактивний тренінг, як засіб парадигмального моделювання. / А. В. Семенова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. Вип. 19 / гол. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : УПДПУ імені Павла Тичини, 2007. – С. 202–208.

53. Семенова А. В. Розвиток творчих здібностей учнів в аспекті парадигмального моделювання. / А. В. Семенова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль : Нац. пед. ун-т, 2007. – № 9. – С. 3–7. – (Серія „Педагогіка”).

54. Семенова А. В. Методологические основы теории парадигмального моделирования в профессиональной подготовке будущих учителей. / А. В. Семенова // Акмеология деятельности / под. ред. Н. В. Кузьминой, В. Н. Гладковой, С. Д. Пожарского ; Научный учебный центр „Социальная синергетика”. – Спб. : РТП ЛГУ, 2007. – С. 229–235.

55. Семенова А. В. Сучасні педагогічні технології ефективного делегування повноважень щодо управління самостійною роботою студентів. / А. В. Семенова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. : Г. П. Шевченко. Вип. 3. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2005. – С. 158–164.

56. Семенова А. В. Організація та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців. / А. В. Семенова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць. — Вип. 8. – Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 289–293. – (Серія „Педагогіка і психологія”).

57. Семенова А. В. Андрогогическая модель профессионального саморазвития учителя. / А. В. Семенова // Сучасні проблеми навчання і виховання : зб. наук. праць. – Червень 2004. ; упор. І. О. Бартенєва, З. Н. Курлянд, О. М. Яцій. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – С. 15–16.

58. Семенова А. В. Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців. / А. В. Семенова // Наука і освіта. – 2004. – № 4–5. – С. 148–152.

59. Семенова А. В. Сущность профессиональной деятельности учителя по развитию творческих способностей старшеклассников. / А. В. Семенова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2001. – № 1. – С. 25–27.

60. Семенова А. В. Характеристика моделі педагогічного управління процесом підготовки майбутніх учителів до творчого розвитку учнів старших класів та її місце серед педагогічних технологій сучасної вищої школи. / А. В. Семенова // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне : «Тетіс», 2000. – С. 429–433.

61. Семенова А. В. Підготовка вчителів до творчого розвитку учнів старших класів. / А. В. Семенова // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – В. 8. – С. 93–96.

62. Семенова А. В. Психолого-педагогічні вимоги до готовності майбутніх учителів щодо організації та проведення творчої діяльності учнів старших класів. / А. В. Семенова // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса : ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 1999. – В. 6–7. – С. 116–119.

Тези конференцій – Conference abstracts

1. Семенова А. В. Педагогічна майстерність Івана Зязюна у сучасному дискурсі освітньої політики України. / А. В. Семенова. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VІІ науково-практичної конференції 25-26 травня 2021 року. – Х.: НТУ «ХПІ», 2021.  

2. Семенова А. В. Ціннісний досвід суб’єктів педагогічної дії в сучасному інформаційно-освітньому просторі: конструктивність цілісного підходу. / А. В. Семенова. // Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 27 жовтня 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 342 с. – С. 31-34.  

3. Семенова А. В. Застосування специфічних психопедагогічних методик у контексті розвитку культури мовлення сучасного лідера. / А. В. Семенова. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій» 26-27 вересня 2019 р. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2019. – С. 13-16.

4. Семенова А. В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи – еталон антропоцентричного виміру віртуального освітнього простору. / А. В. Семенова. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали V науково-практичної конференції 22-23 травня 2019 року / за заг. ред. Романовського О.Г., – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 348 с. – С. 78–81.

5. Семенова А. В. Рефлексивна складова професійної компетентності суддів як чинник зміцнення довіри громадян та підвищення авторитету судової влади. / А. В. Семенова // Роль органів суддівського самоврядування у зміцненні довіри суспільства до судової влади: стенограма круглого столу. – Х. : Типографія Мадрид, 2014. – С. 10–22.

6. Семенова А. В. Роль педагогического мастерства в профессиональной подготовке будущих специалистов. / А. В. Семенова // Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. Сборник трудов по итогам Международной научной конференции (Волгоград 8-9 октября 2013) / Волгоград, Издательство ВГСПУ “Перемена” – 2013 – С.132–137.

7. Семенова А. В. Методологические предпосылки разработки теоретических основ социальных коммуникаций. / А. В. Семенова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів 5 Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13–15 вер. 2012 р.) / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса : Симэкс-Принт, 2012. – С. 320–326.

8. Семенова А. В. Розвиток педагогічної майстерності як необхідна складова професійної підготовки майбутніх юристів. / А. В. Семенова // Одеса: Фенікс. – 2012. – С. 498–500.

9. Семенова А. В. Рефлексія як засіб «олюднення» професійної підготовки. / А. В. Семенова // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 21–22 травн. 2010 р.) ; відп. ред. Ю.М. Оборотов / МОН України, ОНЮА. – О. : Фенікс, 2010. – С. 767–768.

10. Семенова А. В. Аффект и интеллект в образовании : статус антропного принципа в современной педагогике. / А. В. Семенова // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 21 травн. 2010 р.). Ч. 2 ; за заг. ред. Л.М. Голубенко, О.С. Цокур / МОН України, ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ВМВ, 2010. – С. 137–139.

11. Семенова А. В. Гармонійний розвиток особистості – динаміка добра. / А. В. Семенова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф., 5-6 черв. 2009 р., Одеса.. – Одеса : ОНЮА, 2009. – С. 774–776.

12. Семенова А. В. Структура личностно-профессиональной парадигмы субъекта в структуре образовательного пространства. / А. В. Семенова // Материалы междунар. науч.-практ. конф. [„Приднестровье в современном политическом и социально-экономическом пространстве”], (ПМР, Тирасполь 7-8 февр. 2009 г.) / Верховный совет Приднестровской молдавской республики. – Тирасполь, 2009. – С. 134–142.

13. Семенова А. В. Особенности функционирования личностно-профессиональной парадигмы субъекта в образовательном пространстве. / А. В. Семенова // Проблема времени – постнеклассический взгляд : материалы междунар. науч.-практ. конф. [„Шестые Пригожинские чтения”], (Одесса, 25 янв. 2009 г.) ; труды Одесского отделения Украинского синергетического общества. Вып. 6. Ч. 3. / Одесс. отдел-е Укр. синерг. общ-ва., Ин-т нов. технологий „Альфа”, каф. филос. ОГМУ. – Одесса : ОГМУ, 2009. – С. 19–29.

14. Семенова А. В. Інтеграційна модель освітнього простору педагогічного навчального закладу в аспекті системного управління якістю підготовки. / А. В. Семенова // Відкрита професійна освіта: стратегії та перспективи. Дні науки – 2008 р. Зб. тез доповідей у 3 т. / Класичний приватний ун-т., 23-24 жовтня 2008 року; ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – Т. 3 – 368 с., С. 280-282.

15. Семенова А. В. Продуктивна модель рефлексії як механізм зміни особистісно-професійної парадигми. / А. В. Семенова // Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2008 р., Дніпродзержинськ. Т. 29 / гол. ред. І. В. Секрет. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – С. 100–102.

16. Зязюн І. А., Семенова А. В. Синергетичний підхід як методологічна опора педагогічного наукового дослідження. / І.А. Зязюн, А. В. Семенова // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 черв. 2008 р., Одеса. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. – С. 15–16.

17. Семенова А. В. Процесуальна модель освітнього маршруту як стратегія забезпечення якості підготовки майбутніх учителів. / А. В. Семенова // Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. „Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України”, (Ялта 18–20 вер. 2008 р.) / М-во освіти і науки, Кримський гуманітарний університет. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 4. – С. 90–92.

18. Семенова А. В. Обґрунтування акмесинергетичного підходу до вирішення проблеми застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці. / А. В. Семенова // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. Конференції (Київ, 24-26 квітня 2007 р.) ; ред. колегія : З.Ф. Сіверс та ін. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – С. 23–30.

19. Семенова А. В. Аспекти парадигмального моделювання щодо професійної підготовки майбутніх учителів у роботах К. Д. Ушинського. / А. В. Семенова // Революція в університетській освіті : глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє : матеріали Міжнародного симпозіуму, присвяченого 190-й річниці Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського (Одеса, 25–30 трав. 2007 р.). – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; Стамбул : [б. в.], 2007. – С. 110.

20. Семенова А. В. Проблеми застосування парадигмальних моделей у професійній підготовці майбутніх фахівців. / А. В. Семенова // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы ІІ-ой Междунар. конф. (Болгария, Варна, 2–9 июня 2006 г.) ; научный журнал Техн. ун-та Варна : спецвыпуск / М-во образ. и науки, ГИПОпром. – Дніпропетровськ : Пороги ; Варна : ТУ-Варна, 2006. – С. 41–43.

21. Семенова А. В. Парадигмальне моделювання як засіб підвищення якості професійної освіти. / А. В. Семенова // Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України : матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції (Одеса, 28-29 листопада 2006 р.). – Одеса : ОІСВ, 2006. – С. 56–57.

22. Семенова А. В. Формування позитивної професійної Я-концепції шляхом розвитку міжособистісних відносин. / А. В. Семенова // Стратегия качества в промышленности и образовании : сб. наук. ст. по материалам межд. конф. (Варна, Болгария 3-10 июня 2005 г.) // Научный журнал Техн. ун-та Варна : спецвыпуск / М-во образ. и науки, ГИПОпром. – Дніпропетровськ : Пороги ; Варна : ТУ-Варна, 2005. – С. 242–245.

23. Семенова А. В. Перспективи безперервної освіти в аспекті підвищення якості професійної підготовки фахівців. / А. В. Семенова // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 24–25 трав. 2005 р.) / М-во освіти і науки, Асоціація навч. закл. України приват. форми власності. – К. : Європейський ун-т, 2005. – С. 258–262.

24. Семенова А. В. Організація спільної роботи викладача спецдисциплін і майстра виробничого навчання щодо керівництва технічною творчістю тих, хто навчається. / А. В. Семенова // К. Д. Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21–22 жовт. 2004 р.) / М-во освіти і науки, Південноукр. держ. пед. ун-т. ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2004. – С. 60–63.

25. Семенова А. В. Професійна діяльність організації та управління самостійною роботою студентів. / А.В. Семенова // Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства : матеріали наук.-метод. конф. (Одеса, 14 груд. 2001 р.). – Одеса : Українська акад. держ. упр. При Президентові України, 2002. – С. 294–304.

26. Семенова А. В. Готовность учителя к творческому развитию учеников старших классов – необходимое условие профессионально-педагогической подготовки. / А. В. Семенова // Культура, искусство, образование: проблемы, перспективы развития : сб. статей по матер. междунар. научно-практич. конф. (15-16 декабря 1999г.) часть II. – Смоленск, 1999. – С. 34–40.

Навчально-методичні матеріали – Educational and methodical materials

1. Семенова А. В. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти: Програма 3 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації. / А. В. Семенова. 2021.

2. Семенова А. В. Збірник академічних есе «Сучасні проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні» докторантів PhD Одеського національного політехнічного університету / за загальною редакцією проф. А.В. Семенової. – Одеса: НКЦПМ ОНПУ, 2020. – 82с.

3. Семенова А. В. Зміст, форми і методи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти: Програма 2 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки» / А. В. Семенова. – 2020.

4. Семенова А. В. Написання робочих програм навчальних дисциплін і силабусів: Програма 1 кредитного модуля програми підвищення кваліфікації «Розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. / А. В. Семенова. – 2020.

5. Семенова А. В., Савєльєва О. С., Яні В. Ф. Структурна ітераційна модель інформаційної технології побудови робочої навчальної програми дисципліни «ITERDILODIS» / Алла Василівна Семенова, Оксана Степанівна Савєльєва, Валерій Федорович Яні. – Одеса : ОНПУ, 2019.

6. Семенова А. В. Тренінги і майстер-класи з розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи ХХІ століття: Практикум. / Алла Василівна Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2019 – 24 с.

7. Семенова А. В. «Професійна педагогіка»: Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей очної форми навчання. / А. В. Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 96 с.

8. Семенова А. В. «Професійна педагогіка»: Робоча навчальна програма дисципліни для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей. / А. В. Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.

9. Семенова А. В. «Професійна педагогіка»: Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для магістрантів ОНПУ технічних спеціальностей. / А. В. Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.

10. Семенова А. В. «Психологія і педагогіка вищої школи»: Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для аспірантів очної форми навчання. / А. В. Семенова – Одеса : ОНПУ, 2016. – 96 с.

11. Семенова А. В. «Психологія і педагогіка вищої школи»: Робоча навчальна програма дисципліни для аспірантів ОНПУ всіх спеціальностей. / А. В. Семенова – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

12. Семенова А. В. «Психологія і педагогіка вищої школи»: Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для аспірантів ОНПУ всіх спеціальностей. / А. В. Семенова. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

13. Семенова А. В. «Методологія вищої школи і Болонський процес»: Завдання для проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни для студентів очної форми навчання. / А. В. Семенова // Одеса : ОНПУ, 2014. – 96 с.

14. Семенова А. В. «Методологія вищої школи і Болонський процес»: Методичні вказівки та завдання для виконання робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання. / А. В. Семенова // Одеса : ОНПУ, 2013. – 24 с.

15. Семенова А. В. «Методологія вищої школи і Болонський процес»: Конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки. / А. В. Семенова // Одеса : ОНПУ, 2012. – 96 с.

Дисертації, автореферати – Dissertations, abstracts

1. Семенова Алла Василівна. Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу. / Алла Василівна Семенова. – Дис… канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. – м. Одеса, 2001. – 287 с.

2. Семенова Алла Василівна. Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. / Алла Василівна Семенова. – Дис… докт. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Терноп. нац. пед. ун-т. – м. Тернопіль, 2009. – 663 с.

3. Семенова Алла Василівна. Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів. Алла Василівна Семенова. Автореф. дис… докт. пед. наук 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Терноп. нац. пед. ун-т. – м. Тернопіль, 2009. – 42 с.    

Наукова школа:
під керівництвом проф. А.В. Семенової захищено
1 докторська та 6 кандидатських дисертацій:

1. Зуєва Лариса Євгеніївна. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади : Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти». – м. Київ. – 2018. – 40 c. – укp.

2. Ващенко А. М. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Андрій Миколайович Ващенко ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. –  м. Хмельницький, 2006. – 20 c. – укp.

3. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Майя Володимирівна Кулакова ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса). – м. Одеса. – 2007. – 20 c. – укp.

4. Логінова Н. І. Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Іванівна Логінова ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – м. Хмельницький, 2007. – 20 c. – укp.

5. Дунаєва О. М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Миколаївна Дунаєва ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – м. Вінниця: 2008. – 20 с. – укp.

6. Колесова О. П. Формування критичного мислення у майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Петрівна Колесова ; Класич. приват. ун-т. –  м. Запоріжжя, 2010. – 20 с. – укp.

7. Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Володимирівна Старостіна ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький . – 2015. – 20 c. – укp.